WELKOM VEILIGHEID INSPIRATIE

VROUWEN

TANTRA

VROUWEN TANTRA TEMPEL

Neem je tijd om hier op je gemakje wat rond te kijken, wat te lezen, de kleuren en de sfeer op je in te laten werken… Alsof je over een exotische markt loopt en de geuren opsnuift, de vroege ochtendgeluiden van het leven, de bonte kleuren… en dan ergens even neerstrijkt op een bankje bij een kraampje… de vrouw die een koffie voor je maakt, een praatje met handen en voeten, je hart dat nagloeit door de ontmoeting met haar ogen, terwijl je rustig je koffie drinkt en geniet van alles om je heen…

Wat is Tantra?
Waarom Tantra voor vrouwen?

Allemaal goede redenen. Maar toch vooral omdat vrouwen verrukkelijk zijn!

GROEPEN

Serie van drie zaterdagen
Wat is Tantra?

Tantra is een beoe­fening om jezelf zo naakt en raak­baar mogelijk te laten zijn voor alles wat beweegt in en om je heen. Middenin de directe onmid­del­lijke ervaring in het nu, geef je je eraan over met huid en haar.
Je ervaring is een rijk, gelaagd en dynamisch weefsel van zintuige­lijke indrukken en lichaams­sensa­ties zoals van je adem­haling en je bewegingen, van pijn en genot, van honger en verza­diging. Maar ook van al je ziele­roer­selen, gedachten en emoties zoals angst The Soul of the Rose (Waterhouse) en verlangen, vreugde en verdriet, woede en passie, verruk­king en depres­sie. En ook de impact van het contact met andere mensen en de natuur om je heen, en de respons van je hart, je bewust­zijn en je lichaam hierop.

The Soul of the Rose (Waterhouse)

Al kan je erva­ring je hele­maal door­dringen, toch bén je niet je erva­ring. Een erva­ring is een voorbij­gaande golf die dwars door je heen spoelt: hij zwelt aan en ebt weer weg. Hij heeft een begin, een hoogte­punt en een einde. Om dit alles te verwel­komen en te proeven met nieuws­gierig­heid, met een gevoe­lig hart en met de intentie om er helemaal bij te zijn, dat is de beoe­fening van tantra.
Onder die einde­loze stroom van steeds veran­derende erva­ringen ligt een diepe, kalme grond van wakkere aanwezig­heid waar je in kunt rusten. Dat geeft je de vrijheid om elke erva­ring door je heen te laten gaan, en toe te laten dat je even­zoveel verschil­lende kleuren, smaken en vormen aan kunt nemen. En hem dan ook weer graci­eus te laten gaan wanneer hij uit­dooft, en plaats maakt voor een nieuwe er­va­ring. Je kunt een echte shape shifter worden wan­neer je beken­de vorm losser en vloei­baar­der wordt.

Avontuur

Vanuit onze ego-structuur hebben we een wat gere­ser­veerde en wan­trouwige houding tegen­over het leven. Het ego heeft moeite om zich aan de stroom over te geven, het is geba­seerd op angst en verzet en probeert controle te houden.

Op het pad van tantra beoefenen we met toe­wijding een tegen­gestelde beweging:

Dan ontstaat de ruimte om jezelf ieder moment fris en nieuw aan te treffen in een myste­rieuze spranke­lende werke­lijk­heid. Dan wordt het leven een wonder­baar­lijk avontuur!

Wat gaan we doen?

We onder­zoeken iets van het angstige NEE van het ego en oefenen met het onstui­mige JA van de vrije levens­stroom.
Je wordt onder­ge­dom­peld in erva­rin­gen, je oefent met adem­ha­ling, medi­tatie, lichaams­werk en dans.
We ver­lei­den de zin­tui­gen en de huid om wakker te worden voor de directe erva­ring, we nodigen onze spon­tane stroom uit om zich vrij uit te drukken, we onder­zoeken samen onze verlan­gens.

Data:

Kennis­maken 1: NADER TE BEPALEN (zin­tui­gen & huid)

Kennis­maken 2: NADER TE BEPALEN (adem & spontane stroom)
Kennis­maken 3: NADER TE BEPALEN (verlangen)

De dagen zijn van 10:00 – 17:30u. Inloop met koffie en thee vanaf 9:30u.
De lunch is potluck. Neem iets mee van je eigen verruk­kelijkste favoriete gerechten om te delen, zo creëren we samen een oogstre­lende en zinnen­prik­kelende maaltijd.

Kosten € 255,- voor drie dagen, of € 95,- per dag.

Meer informatie en aanmelden:

Shiva en Shakti

We beoefenen een tantri­sche massage uit het Kashmir Shaivisme. Deze oude non-duale traditie uit het noorden van India vereert het goddelijke in de vorm van Shiva, en gaat uit van de eenheid van alles: god en mens, vorm en leegte, beweging en stilte, Shiva en Shakti. Shakti wordt beschouwd als de dynamische energie van Shiva. Zij danst op zijn schoot, en schept alle vormen op de roerloze grond van zijn aanwezig­heid. Op deze dag ervaar je beide aspecten in jezelf.

medita­tieve dans
Tandava ~ medita­tieve dans

We beginnen deze dag met een tantri­sche bewegende meditatie: de Tandava, waarin je oefent om je over te geven aan de einde­loze vrije levens­stroom die altijd vanzelf door je heen beweegt. Deze stroom wordt onder­steund en gevoed door de stroom van je adem­haling, en de zintui­gelijke ervaring van sensuele intimi­teit met je ademende, bewegende, levende lichaam.
In de tandava kun je ervaren hoe je vanuit deze einde­loze stroom steeds opnieuw een vorm kunt aannemen en toelaten dat hij weer terugvalt in de stille maar potentie­volle leegte van je diepste grond, van waaruit weer een volgende vorm geboren wordt. Net zoals een golf oprijst uit de oceaan en er weer in terugvalt, en dan weer aanzwelt in de volgende golf.
Zo kun je vertrouwd raken met de ervaring van een steeds verande­rende stroom van vormen en sensa­ties die door je heen gaat, terwijl je gedragen wordt door het contact met de diepe kalme onver­ander­lijke grond van je aanwezig­heid. Als je de tandava regel­matig beoefent kan de vitale levens­stroom geleidelijk steeds ruimer en vrijer door je heen gaan bewegen, ook in je dagelijks leven.

medita­tieve dans
Makkelijker gezegd dan gedaan

Je oefent om je te laten bewegen in intieme aanraking met alles in en om je heen: je adem­haling, de lucht, het licht, de tempe­ratuur, de geluiden, de muziek, de ruimte, de aan­wezig­heid van andere vrouwen in de ruimte.
Voor het ego is dit niet zo mak­kelijk. Veel in het ego wil namelijk helemaal niet bewegen en zich overgeven aan een steeds verande­rende stroom. Het wil liever alles vast­zetten en onder controle houden. Je ego zal je daarom af en toe bestoken met kritische gedachten. Daarmee haalt het je uit je ervaring. Maar als je gewoon doorgaat met ademen en bewegen zal het ego onderweg misschien ergens zijn verzet opgeven, zijn interesse verliezen, af en toe nog wat pruttelen, en uitein­delijk afhaken. In de openheid die dan ontstaat komt er ruimte voor spontane beweging.
De tandava is een beoefe­ning waar je niets goed of fout aan kunt doen, waar je ego geen eer aan kan behalen, die geen enkel doel heeft, anders dan je steeds opnieuw te verwon­deren over je levende stromende ademende lijf en hoe het zich vanzelf blijkt uit te drukken in het moment.

Kashmirische massage ~ medita­tieve aanraking

In dezelfde sfeer wisselen we ’s middags in tweetallen de Kashmi­rische massage uit. Ook hier is er geen doel. Je hoeft niet je best te doen om de ander een fijne massage te geven. Je bent samen in de tandava, de adem­haling draagt jullie allebei.
De tandava dans je in aanraking met alles in en om je heen, nu komt daar ook de aanraking met het lichaam van een andere vrouw bij. Het is een medita­tieve aanraking, een contactvolle dans, in overgave aan de stroom.

Genieten Genieten
Hoe?

De ene vrouw ligt, de andere zit. De lig­gende vrouw zal in de praktijk iets minder be­wege­lijk kunnen zijn, maar er beweegt altijd wel iets, alleen al door de adem­haling. Ook zij kan haar lichaam laten bewegen in respons op de aanra­king.
In prin­cipe zijn jullie allebei bloot, om jezelf zo naakt een raakbaar mogelijk te laten zijn. Tenzij je je daar niet pret­tig bij voelt. Het is beter om iets aan te houden en hele­maal open en gevoe­lig aanwe­zig te kunnen zijn, dan om je wél hele­maal uit te kleden terwijl je onder­tussen een subtiel pantser­tje onder je huid in stand houdt, of innerlijk een beetje vertrekt. Het belang­rijkste is dat je deze erva­ring ont­span­nen en zorge­loos binnen kunt gaan. Voor de zeker­heid zou je een oud slipje mee kunnen nemen waar olie op mag komen. Dan kun je in het moment beslis­sen wat goed voor je voelt.
De zittende vrouw zit tussen de benen van de liggende vrouw en neemt haar bekken op schoot, zodat zij vanuit het midden van het lichaam gemak­kelijk overal bij kan. De massage is traag en vloeiend, een lange ononder­broken stroom van medita­tieve beweging en zachte aanraking.

Data:

Zaterdag 17 juni 2023 van 9:30-17:30u
Zaterdag 16 september 2023 van 9:30-17:30u
Zaterdag 28 oktober 2023 van 9:30-17:30u

Deze dagen zijn steeds van 9:30-17:30u
Kosten: € 90,- per dag inclusief verzorgde lunch.

Informatie of aanmelden:

Van tien tot tien!

Doel van deze weldadige dag is om eenvoudig dichtbij je eigen en elkaars lijf te zijn in een sfeer van vriendschap en zuster­schap.

Wil je

Dan is deze dag iets voor jou!

Nymfen genietend in de vrije natuur
Wat gaan we doen?

… dansen en ander vrolijk lichaams­werk
… elkaars lichaam liefdevol, met aandacht en gevoelig­heid aan­ra­ken en mas­seren
… elkaars lichaam be­schil­de­ren en scrub­ben
… elkaar een lichaams­klei­mas­ker geven en heer­lijk in­sme­ren na afloop
… lekker samen eten
… ’s avonds samen uit­hangen met vuur, sauna, zwembad en hottub
… ontspan­nen en genieten

Wanneer?

Zaterdag 1 juli 2023

Inloop 09:30 uur
Programma: 10:00-22:00 uur
Kosten € 140,-

Huidvriendelijke bodypaint, kleimasker en scrub zijn inbegrepen. Je neemt je eigen favoriete massage-olie, bodycrème en gezichts­crème mee om je na afloop in te smeren, i.v.m. de gevoelig­heid van je eigen huidtype en mogelijke aller­gieën.
Voor de lunch neem je een lunchpakketje mee, soep en salade worden verzorgd. Een eenvoudige maar gezonde avondmaaltijd is inbegrepen.

Informatie of aanmelden:

L.W. Howard, Naakte vrouw met handspiegeltje
Verlang jij er ook wel eens naar om met andere vrouwen uit te wisselen over seks?

Om de eenzaam­heid rondom seksua­li­teit te door­bre­ken?
Om je vrouw-zijn te bele­ven en te onder­zoeken samen met andere vrouwen?
Om je yoni uit de scha­duwen van het verbor­gene te halen en haar nu eens in het volle dag­licht en het cen­trum van de aan­dacht te zetten?

3 vrouwen liggend hand in hand 3 vrouwen liggend hand in hand Seksua­li­teit heeft de po­ten­tie om je genot, ple­zier, ver­vul­ling, heer­lijk­heid, warm­te, gebor­gen­heid, inti­mi­teit, exta­se en geluk­za­lig­heid te laten er­va­ren. Het kan maken dat je je sterk en veer­krach­tig, stra­lend, licht en blij voelt. Maar er kan ook veel angst, span­ning, pijn, frus­tra­tie, kwets­baar­heid en onver­vuld ver­lan­gen om­heen zit­ten. Dit alles kan ruim­te krij­gen tij­dens dit ver­ras­sen­de week­end.

In een veilige sfeer van intimi­teit met vrouwen onder elkaar

Samen praten, ont­hul­len, ont­dek­ken, schaamte af­leg­gen, je hart luch­ten en open en bloot voor de dag komen met wat je bezig­houdt, waar je tegen­aan loopt, wat je ver­langt.

Wat gaan we doen?

Lichaams­werk, dan­sen, uit­wis­se­len, aan­ra­ken, ons laten in­spi­re­ren, ont­span­nen, ge­nie­ten, en méér.

Wanneer?

15 en 16 juli 2023

zaterdag 10:00 uur - zondag 20:30 uur (!)
Inloop zaterdag vanaf 09:30 uur

Praktische info

Inclu­sief over­nach­ting.
Je slaapt samen met de andere vrouwen in de yurt in het bos. Matjes zijn aan­we­zig, je neemt je eigen bed­den­goed mee.
Zater­dag­avond zijn sauna en hot­tub open.
De lunch en het avond­eten op zater­dag zijn pot­luck: je neemt iets mee van je eigen ver­ruk­ke­lijk­ste fa­vo­rie­te ge­rech­ten om met el­kaar te delen. Zo maken we samen steeds een heer­lijke maal­tijd.
Ont­bijt, lunch en avond­eten op zon­dag zijn in­be­gre­pen.

Kosten

€ 210,-

Informatie of aanmelden:

Deze kennis­ma­king is bedoeld voor alle vrouwen die graag met meer bewust­zijn en aan­we­zig­heid haar li­chaam wil­len be­wo­nen van­uit haar bek­ken­bodem, en meer le­ven­dig­heid en stro­ming in haar yoni wil­len er­va­ren.

Oefenen met een yoni-ei doe je voor jezelf, voor je eigen relatie met je yoni

Het oefenen met een jade-ei komt voort uit de Taoïs­ti­sche tra­di­tie. Daar is het heel van­zelf­spre­kend dat vrouwen een relatie aangaan met haar eigen yoni, los van het “func­tione­le gebruik” van haar yoni binnen een seksuele relatie. Sterker, ze zeggen dat je pas een bevre­digen­de en gelijk­waar­dige seksuele relatie kunt aan­gaan met een ander, als je je eigen yoni door en door kent en je eigen sek­suali­teit in eigen­dom hebt geno­men.
Je yoni is jouw eigen voedende en ver­war­men­de bron, als ze wakker en levend is kan ze je laten stralen met een in­ner­lijke gloed van tevre­den­heid en le­vensv­reug­de. Je staat krach­tig en soepel in je da­ge­lijk­se leven omdat je vervuld bent. Alsof je een spran­ke­lend geheim met je mee­draagt.
Er kun­nen aller­lei rede­nen zijn waar­door het con­tact met je yoni wat naar de achter­grond kan raken. En dat is jammer, een ver­arming van de rijk­dom van het leven in een vrouwen­li­chaam.

Henri Pierre Picou - Venus (1874)
Een eitje van jade, waar je yoni mee kan spelen

Je traint daarbij niet alleen je bekken­bodem­spie­ren, wat (als je regel­matig oefent) alleen al een groot aantal wel­dadige en heil­zame ef­fec­ten te­weeg­brengt:

…maar je maakt ook op een af­ge­stem­de manier steeds weer contact met je eigen yoni, je leert haar ge­voe­lig­heid, haar ritmes en ver­lan­gens beter kennen en res­pec­teren.
Wat brengt het je?

David Agenjo - L'Origine Du Monde (2012)
Wat gaan we doen?

Li­chaams­werk om con­tact te maken met het bekken (kracht en sou­ples­se).
Adem­ha­lings­oefe­nin­gen om stro­ming uit te no­di­gen van­uit je bekken door je hele li­chaam (vloei­baar­heid en extase).
Dansen.
Delen.
Oefenen met het jade-ei in een intieme set­ting, waarbij iedere vrouw haar eigen be­schut­te plekje maakt.

Wanneer?

Nader te bepalen

Zaterdag 10:00 uur tot zondag 20:30 uur

Praktische info

Met ge­za­men­lijke over­nach­ting. Je neemt je eigen bedden­goed mee.
De lunch en het avond­eten op zater­dag zijn potluck: je neemt iets mee van je eigen ver­ruk­ke­lijk­ste favo­riete ge­rech­ten om met elkaar te delen. Zo creëren we samen steeds een heer­lijke maal­tijd.
Ont­bijt, lunch en avond­eten op zon­dag zijn in­be­gre­pen.

Kosten

€ 210,- Dit is in­clu­sief over­nach­ting en ex­clu­sief een jade-ei. Je kunt je eigen jade-ei mee­nemen of er eentje aan­schaf­fen bij de VTT. De prijzen liggen onge­veer tussen de € 30,- en € 55,- .

Informatie of aanmelden:

17 junijun
Kashmi­rische massage dag
1 julijul Speelse en ont­span­nen sister­hood-dag en -avond in het teken van blote huid en aan­ra­king
15 en 16 julijul Een verras­send en vrolijk Sister­hood-weekend over seksuali­teit in je leven. Met lichaams­werk, praten, dansen, aanraken, delen, ont­span­nen, ont­dekken. In een veilige sfeer met vrouwen onder elkaar. Inclusief over­nach­ting.
16 septembersep Kashmi­rische massage dag
28 oktoberokt Kashmi­rische massage dag

INDIVIDUEEL

De bekkenbodem is het veilige ankerpunt van je aanwezig­heid in je lichaam. Hier weer­spiegelt zich je vermogen tot overgave: kunnen ont­spannen in het vertrouwen dat je gedragen wordt door iets dat groter is dan jij. Een diep gevoeld weten dat het leven goed is en dat je veilig en welkom bent. Het kan een plek zijn van volle zoete heerlijk­heid, waar je op een natuurlijke en vanzelf­sprekende manier in jezelf kunt rusten. Je beweegt je met souplesse en gemak in de wereld, vanuit een innerlijke glimlach.
Aan de basis van je ruggegraat zit het staartbeentje (coccyx). Het is de locatie van je eerste of wortel­chakra dat in verband wordt gebracht met je over­le­vings­instinct.

Het bekken (skelet)

De botstructuur van het bekken

De slang Kundalini

Dit is ook de plek waar je kundalini-energie slaapt in de vorm van een opgerolde slang. Kundalini is een term uit Indiase yoga en tantri­sche geschriften. Zoals ik haar begrijp is het een reservoir van transformatie-energie die we hebben meegekregen binnenin de tempel van ons lichaam. Zij kan gewekt worden en oprijzen door het kundalini-kanaal in je ruggegraat, langs de andere chakra's, tot aan en voorbij je kruin. Dit heeft een openend effect op je lichaam en een verzachtend effect op je ego-structuur. Je ervaring van wie je bent wordt ruimer, transparanter en lichter, je aanwezig­heid gaat zinderen van binnenuit. Wanneer het eerste chakra open, geënergetiseerd, ont­spannen en veerkrachtig is, is er veel energie beschikbaar voor dit proces. Mijn overtuiging is dat dit proces een eigen intelligentie heeft en precies zo geleidelijk gaat als bij jou past. Ik geloof niet in forceren, als dat al mogelijk is.

Veel mensen hebben spanningen opgeslagen in de weefsels in dit gevoelige gebied, waar onder andere je anus en je seksuele organen zich bevinden. Vastgezette energie van gebeurtenissen uit je geschiedenis. Emoties die op het moment dat je ze ervoer te groot, te intens, te angstaanjagend of te pijnlijk waren om toe te laten. Er was niet genoeg ‘holding’ om ze veilig te kunnen voelen en weer te laten doorstromen. Zoals bijvoor­beeld angst, frustratie of woede, maar ook verlangen, lust, kracht, enthousiasme, verrukking en spontaniteit. Daardoor hebben veel mensen zich in meer of mindere mate terug­getrokken uit dit gebied en het contact met hun voedende en verwarmende bron gedeeltelijk verloren.

Waarom een bekkenbodemmassage?

Een bekkenbodemmassage kan je helpen om dit gebied weer binnen te stromen met je eigen aanwezig­heid, en weer in contact te komen met de vanzelf­sprekende goedheid die je ware natuur is. Het kan ook gebeuren dat oude kramp, onveilig­heid, pijn, angst, verdriet, eenzaam­heid worden aangeraakt. Dan gaat er niets mis; het is een teken dat je systeem bereid is die oude gestolde emoties alsnog te doorvoelen, los te laten en mee te geven aan de stroom, zodat er heling en transformatie kan plaatsvinden en je levens­energie weer vrijelijk beschikbaar komt op die plek.

Inhoud en verloop van de sessie:

Een complete bekkenbodemmassage omvat het hele gebied van de bekkenbodem en alle structuren die daar bereikbaar zijn: spieren, weefsels, organen, botten, zowel uitwendig als inwendig: anus en yoni.
De hele sessie duurt ongeveer 3 uur. Hij begint met een kort gesprekje waarin jij kunt aangeven wat nodig voor je is om aan de massage te kunnen beginnen. Het is ook een moment om op elkaar af te stemmen en uit te spreken hoe het is om deze intieme sessie samen te gaan doen. Zo leggen we de basis voor een contactvolle uitwisseling. Ook tijdens de sessie houden we contact zodat jij af en toe kunt beschrijven wat er met je gebeurt, en feedback kunt blijven geven.

Dan dansen we een nummertje en geef ik je een streaming, om de energie op gang te brengen. We buigen voor elkaar in Namasté, als uitdrukking van respect voor elkaar. De massage zelf begint met een lichaams­massage, om je lichaam, en jou, de tijd te geven om te wennen, zich te ont­spannen en te openen. Ik zal je uitnodigen om je adem­haling te verdiepen, wat te bewegen en wat geluid te maken, zodat je die vrijheid tot je beschikking hebt tijdens de rest van de massage, waarin we achter­eenvolgens je anus en je yoni ontmoeten. Ik ga daarbij zorgvuldig om met hygiëne, zodat je yoni niet in aanraking komt met bacteriën vanuit je anus. Ook zal ik niet Liggende vrouw onverwacht je anus of je yoni aanraken, maar altijd eerst bij jou checken of het op dat moment oké voor je is.
De laatste fase van de massage is na-liggen en na-voelen in de intimi­teit met je zelf, heerlijk toegedekt onder een dekentje.

Liggende vrouw
Werkwijze en benadering:

Ik werk zacht, vriendelijk en rustig. We weten niet wat er zal gebeuren, wat zich zal aandienen. We gaan onbekend terrein binnen en we verkennen wat daar is. Er moet niets, het hoeft nergens heen. Het is een ontdekkingstocht, een avontuur.
Het woord de-armouring dat tegenwoordig veel wordt gebruikt in dit verband, suggereert dat we ons lichaam de wapens kunnen laten neerleggen (afweer zoals bijvoor­beeld terugtrekking, ongevoelig­heid, ver­kram­ping, pijn en afge­sloten­heid).
Volgens mijn wijsheid kan je lichaam dat alleen doen als het zich veilig voelt. Dat begint met erkenning en waar­dering geven aan de afweer precies zoals die zich voordoet. Hij is er niet voor niets. Je lichaam weer­spiegelt wat je hebt meegemaakt en hoe je ermee om bent gegaan. We kunnen het lichaam wél uitnodigen om haar pantsers wat te laten smelten. Mijn benadering is daarom voorzichtig, liefdevol, vriendelijk, gerust­stellend en respectvol. Ik heb geen agenda. In die atmosfeer van ruimte, veiligheid en accep­tatie van grenzen, zal de natuurlijke intelligente neiging van je lichaam zijn om spanningen te laten smelten en afvoeren. Ik ga daarom niet per se op zoek naar pijnlijke plekken. Als we ze tegen­komen én ze iets interes­sants voor je herbergen, kunnen we ze onderzoeken. Dan is precieze feedback van jou heel belangrijk, zodat de inten­siteit niet zodanig hoog wordt dat je er niet meer bij kunt blijven. Ik zal je uitnodigen om er naartoe te ademen, je te uiten met geluid, woorden of beweging.
Ook je yoni komt eerder in een vrije stroming in een sfeer van doel­loos­heid en tijd­loos­heid dan bij pijn of druk. Ik ga niet proberen opwinding bij jou te creëren of naar een orgasme toe te werken. Als er opwinding ontstaat nodig ik haar door spreidende strokes uit om zich door je hele lichaam te verspreiden. Zij kan dan je hele aan­wezig­heid gaan energe­tiseren met een verrukkelijke zachte extase, die zich nog verder ontvouwt in het na-liggen en na-voelen.

Mijn rol is jou aanraken met aandacht en gevoelig­heid, aanwezig zijn bij het proces wat zich daardoor in jou ontvouwt, en in contact met jou blijven. Jouw rol is je adem­haling steeds iets verdiept te houden, je te uiten en feedback te geven.

Informatie of aanmelden:

Yoni puja

Kamakhya Devi Temple, worship of the menstruating goddess

Yoni is het Sanskriet woord voor de vrouwelijke organen en het vrouwelijke principe: vagina, uterus, vulva, schoot, baarmoeder, heilige plaats, tempel, goddelijke ver­blijf­plaats, oor­sprong van het leven, doorgang, poort, bron van alle leven. In het Hindoeïsme wordt de yoni beschouwd als een repre­sen­tatie van de godin Shakti, de creatieve kracht die door het hele universum pulseert. Zij schept alle vormen. De yoni wordt vereerd in de yoni-puja.

Yoni puja

Kamakhya Devi Temple, worship of the menstruating goddess

Jouw Yoni is je bron

De yoni ligt in het dragende midden van je lichaam. Zij kan een bron zijn van zoetheid en heer­lijk­heid die je voedt en verwarmt. Ze kan een laaiend vuur zijn dat je kracht en vitali­teit geeft. Ze kan je een verfijnd genot en vervul­ling geven. Ze kan je verkwikken en laten tintelen. Ze kan je toegang zijn tot extase. Ze kan je laten stralen. Ze kan je vrij maken.

Het diepe mysterie van je yoni is on­door­gronde­lijk, het is alleen te ervaren in het moment. Het is wonder­baar­lijk en oneindig wat je yoni je kan laten ervaren. Zij ligt in het meest intieme midden van je licha­melijk­heid en is te­ge­lijker­tijd je ver­binding met je essentie, met je levende hart, je stralende bewust­zijn en met het hele pulse­rende Universum. Je yoni verdient het te worden benaderd met eerbied en respect.

Vuur
Verlangen en frustratie

In je yoni is een ongelofelijke fijn­gevoelig­heid en een groot verlangen om ontmoet te worden. Er kan een grote honger zijn naar diepe aanraking én een grote frustratie over onafgestemde, ongewenste of pijnlijke aanraking, of helemaal geen aanraking.
Tijdens je leven maakt je yoni van alles mee: je erva­rin­gen rond seksua­li­teit (men­strua­tie, 1e vriendje of vrien­din­ne­tje, vrijen, mas­tur­ba­tie, spiraal­tje, zwanger­schap, beval­ling, opera­ties, mis­bruik) en bood­schap­pen vanuit je op­voe­ding en de cul­tuur over vrouwe­lijke seksua­li­teit (af­wij­zing van je vrouwe­lijk­heid of je lust, of juist een groot beroep op je lustig­heid). Al die erva­rin­gen en bood­schap­pen liggen ergens als imprint in het gebied van je yoni opge­slagen.
We hebben allemaal wel eens onze yoni geweld aan­ge­daan door een te doel­ge­richte manier van vrijen of mastur­beren. Een te snel, te hard, te gefor­ceerd, vernauwd najagen van opwin­ding en orgasme. En dat terwijl onze yoni juist gedijt en uit­stroomt bij een aandach­tige, liefde­volle en meer tijd­loze manier van samen­zijn, of van met jezelf zijn.
We hebben onze yoni allemaal wel eens verwaar­loosd of verlaten. Ons aangepast aan wat onze seksuele partner wilde ook al was het niet prettig, en onze eigen verlangens en behoeften niet ingebracht. Als dat vaak gebeurt of lang duurt kan je yoni haar inte­resse verliezen en haar gevoelig­heid en verlangen terugtrekken.

Yoni-massage, waarom?

Een yoni-massage kan heel fijn zijn om je yoni weer te ontmoeten zonder seksuele agenda: dat ze aange­raakt kan worden zonder direct opwind­ing te moeten produ­ceren. Of dat het gevoel van haast uit de opwin­ding mag weg­vloeien. Dat ze de tijd krijgt om de aanra­king binnen te laten komen. Te wachten op haar eigen respons, om op haar eigen tijd nieuws­gierig en sensi­tief uit te stromen naar de aan­raking toe. Om zo weer de gevoelig­heid, de on­schul­dige on­bevan­gen­heid en het verlangen van je yoni ruimte te geven. Zodat ze weer kan doen wat ze van nature het liefste doet: stromen, zich uit­drukken in haar verlangen, genieten van haar delicate fijn­gevoelig­heid.
Je meest intieme verlangen naar contact kan weer uit de diepten van je yoni opwellen. De vanzelf­sprekende, zoete heerlijk­heid in je bekken kan je weer gaan verwarmen en vervullen.
En zelfs als we vooral met het ‘nee’ te maken zouden krijgen, toch zal je yoni haar aanwezig­heid laten voelen doordat we haar aandacht geven en naar haar luisteren. Doordat ze precies mag zijn waar ze is, kan er ruimte ontstaan voor heling.

Yoni puja
Atmosfeer

Mijn benadering is rustig en vriende­lijk. Ik geloof meer in uit­nodi­gende zacht­heid dan in door-weerstand-heen-forceren. Mijn houding is res­pect­vol, jij staat centraal. Ik zorg voor een heer­lijke warme ruimte met zacht licht en mooie muziek, en ga zorg­vuldig om met hygiëne.

Verloop

De hele yoni-massage-sessie duurt ongeveer 2 uur.
Wat ik precies doe gaat in feed­back met jou. Daarom begint iedere sessie met een kort ge­sprek­je waarin jij aan kunt geven wat je vraag is en hoe het voor je is om deze intieme sessie samen te gaan doen. Zo stemmen we ons op elkaar af en leggen we de basis voor een con­tact­volle uit­wis­se­ling. Tijdens de sessie houden we contact zodat jij af en toe kunt be­schrij­ven wat er met je gebeurt, en feedback kunt blijven geven.
Dan dansen we een beetje om ons lichaam wat vrijheid te geven. We buigen voor elkaar in een uit­druk­king van respect. Dan begin­nen we met een lichaams­massage, om je lichaam, en jou, de tijd te geven om te wennen en te ont­spannen. Ik zal je uit­nodi­gen tot het verdie­pen van je adem­haling, wat bewegen en wat geluid maken, zodat je die vrijheid tot je be­schik­king hebt tijdens de rest van de massage.

Ja en Nee

Als het tijd is om naar je yoni te gaan, zal ik haar niet onver­wacht aanraken of binnen­gaan, maar altijd je instem­ming checken. Als er een ‘ja’ is, leg ik rustig mijn hand over je yoni en geven we haar tijd om te wennen aan de aanraking van mijn hand en daar naartoe te stromen. We wachten zo een tijdje, en dan zal ik je vragen of het oké is om verder te gaan. Er zijn in principe drie fases in dit deel van de massage: rondom je yoni, de buite­nkant van je yoni, de binne­nkant van je yoni. Bij elke fase vraag ik weer of het oké is om verder te gaan. Dit vragen naar je instem­ming kan dus in principe ook bete­kenen dat er een ‘nee’ komt. Of een ‘nee, nu nog niet’. Ik nodig je uit om heel zorgvuldig te zijn met je ja en je nee. Het is mogelijk dat je yoni toch niet wordt aan­ge­raakt. Of dat ik haar alleen aan de buiten­kant aanraak en niet bin­nenin. Die open­heid is er on­voor­waarde­lijk. Als er een ‘nee’ is onder­zoe­ken we daar alles van. Het nee is er niet voor niets. Ook daar kunnen we mee werken.

De-armouring?

Het woord de-armouring dat tegen­woordig veel wordt gebruikt in dit verband, sugge­reert dat we de yoni haar “bewapening” (defen­sies zoals dichtheid, terug­getrok­ken­heid, on­ge­voe­lig­heid, ver­krampt­heid, pijn) kunnen afnemen. Mijn bena­dering is eerder haar gerust­stellen: ze mag haar defen­sies houden zolang het nodig voelt. Onze yoni heeft vaak al genoeg geïncasseerd, zij komt eerder tevoor­schijn bij zacht­heid en ruimte dan bij pijn of aand­rin­gen. Als je yoni ver­trou­wen krijgt zal de afweer vanzelf begin­nen te smelten, want zij verlangt naar haar natuur­lijke staat van open­heid en gevoelig­heid.
Ik ga daarom niet op zoek naar pijn­lijke plekken. Mochten we ze tegen­komen én jij bent er nieuws­gierig naar, kunnen we ze onder­zoeken. Dan is pre­cieze feedback van jou heel belang­rijk, zodat de inten­si­teit niet te hoog wordt. Ik zal je dan uitno­digen om er naartoe te ademen, er in te voelen, je te uiten met geluid, woorden of beweging.

Geen doel

We weten niet wat zich zal aan­dienen. We verken­nen wat er blijkt te zijn. Het is een avon­tuur met een open uitkomst. Er moet niets, het hoeft nergens heen. Ik ben een­voudig bij jou in wat er ook gebeurt. Ik ga niet proberen opwinding bij jou te creëren of naar een orgasme toe te werken. En jij hoeft je daar ook niet mee bezig te houden. Als er opwinding ontstaat nodig ik haar door spreidende strokes uit om zich door je hele lichaam te ver­sprei­den. Zij kan dan je hele aanwezig­heid gaan ener­geti­seren met een verruk­ke­lijke zachte extase, die zich nog verder ontvouwt in de fase van na-liggen en na-voelen. In deze fase gebeurt vaak nog heel veel, het is een wezen­lijk onder­deel van de sessie. Alles wat is aan­ge­raakt en in bewe­ging gebracht echoot door je heen. Je krijgt tijd om daarin uit te dijen, terwijl je lekker onder een deken­tje ligt. Ik laat je even alleen. Dan kom ik terug met warme thee, en kun je als je wilt nog iets met me delen.

Rollen

Mijn rol is jou aanraken met aandacht en gevoelig­heid, aanwezig zijn bij het proces wat zich daar­door in jou ontvouwt, en in contact met jou blijven. Jouw rol is je adem­haling steeds iets verdiept te houden, je te uiten en feedback te geven.

Informatie of aanmelden:

Deze heerlijke sensuele massage heeft een rijk poten­tieel aan welda­dige effecten:

Het wonder­lijke is dat je via het lichaam kunt ervaren dat je veel meer en veel groter bent dan je lichaam. Je bent helemaal hier in je lichaam en tege­lijker­tijd grenze­loos uitgedijd in een univer­sum dat vibreert. Dat is wat je in Essentie bent.

Adem en beweging
Adem en beweging

Ook al is dit in poten­tie allemaal mogelijk, de valkuil is dat je je best gaat doen om dit te bereiken. Het is bijna on­ver­mijde­lijk dat we dit doen. En het werkt ave­rechts. Daarom is het belang­rijk dat je je ver­diepte adem­haling aan de gang houdt, want die helpt je uit de greep van je ego-mind te blijven. Het enige wat jij hoeft te doen is je eigen adem­haling te verdiepen, en je lichaam wat bewegings­vrij­heid te geven, en verder mag je je helemaal over­geven aan je eigen inner­lijke ervaring en mijn handen. Om je daarbij te helpen begin­nen we de sessie met het eerste deel van de Tandava: een ademende en bewe­gende meditatie. Zo kunnen we allebei in de stroom komen. Dan mag jij gaan liggen en begin ik je lichaam in te oliën met warme olie. Terwijl ik jou aanraak, houden we allebei de ademende medita­tie op gang. De hele massage wordt gedragen door de stroom van de adem­haling. Jij mag je lichaam laten bewegen zoals het wil. Aan het eind krijg je nog tijd om na te liggen en na te voelen terwijl je aan­dach­tig bent naar wat zich nog verder in jou ontvouwt.

Adem en beweging
Totale lichaamservaring

De Kashmi­rische massage is een stroom van beweging, adem en zachte aan­raking. Hij heeft geen doel. Hoewel hij sensueel is en ero­tische gevoelens kan opwekken, is het in de aard geen seksuele massage. Door de adem­haling ver­spreidt de energie zich gemak­kelijk door je hele lichaam. Je yoni is een deel van je lichaam en hoort er helemaal bij. Zij wordt in principe dan ook mee­ge­nomen in de aan­raking, maar intentie­loos, dus niet gericht op opwin­ding opwekken.

Intimiteit en veiligheid

Tijdens de massage zit ik tussen jouw benen en lig jij met je bekken op mijn schoot. Zo zit ik in het midden van jouw lichaam en kan ik je overal aan­raken. In principe zijn we allebei naakt. Aan het begin hebben we een kort gesprekje waarin jij kunt aan­geven wat voor jou belang­rijk is, en wat je grenzen zijn. Je kunt aan­geven of ik je yoni mag aan­raken. Als het naakt-zijn teveel span­ning bij je op­roept kun je ook een slipje aan­houden, en mij vragen dat ook te doen. Als je denkt dat je dat mis­schien zou willen is het handig om een oud slipje mee te nemen waar olie op mag komen. Tijdens de sessie kun je me feed­back geven, en die zal ik on­voor­waar­de­lijk respecteren. Ik ben er voor jou en dienst­baar aan jouw proces tijdens deze reis.

Informatie of aanmelden:

Wat is inquiry, hoe doe je het en wat geeft het je?

Inquiry is een methode van zelf-onderzoek, met je directe onmiddellijke ervaring in het nu als ingang.
Dit doe je met liefde voor jezelf, met toewijding en een luisterend oor naar binnen toe. Dat is niet moeilijk want je hart en je ziel verlangen naar jou!

Wat heb je daarbij nodig?

Het onderzoek is open-ended. Dat betekent dat je niet weet waar je uit zult komen.
De mind heeft vaak een agenda: een oplossing voor een probleem bedenken, een onaangenaam gevoel kwijtraken, proberen jezelf in een fijnere staat te manipuleren. Daarmee vermijd je om precies te voelen in wat er nu is, en dat beperkt je vermogen om je ervaring echt helemaal binnen te gaan.

De ervaring zijn eigen loop laten.

Als je echt toelaat wat waar is in het moment, kan je ervaring zich openen om zijn betekenis aan je te onthullen en zich steeds verder ontvouwen. Dit ontvouwen heeft een eigen intelligentie, die precies past bij wie jij bent en waar jij bent. Dat maakt dat je in dit onderzoek een diepe intimi­teit met jezelf kunt vinden.

Wanneer de ervaring zijn schatten heeft prijsgegeven zul je merken dat hij vanzelf verglijdt in de volgende ervaring. En dan kun je die weer nemen als ingang. De ervaring is vaak samengesteld uit verschillende lagen: gevoelens, emoties en lichaamssensa­ties, maar ook kunnen er associaties, herin­nerin­gen, gedachten, en aannames over jezelf en anderen aan kleven. Je kunt plekken tegen­komen waar de ervaring niet door­stroomt maar een tijdje vast lijkt te zitten. Dan is er iets nodig voor die plek om gezien, doorvoeld en verteerd te worden. Dan blijven we er net zolang bij als nodig is.

Inquiry is dus een beoefe­ning om je niet met je ervaring te bemoeien, je er niet tegen te verzetten, niets ervan te verwerpen, hem niet te construeren of te manipuleren, er ook niet aan vast te houden, maar hem eenvoudig te ervaren voor zolang hij duurt, er met toewijding bij te blijven en er alles van te doorvoelen. Je zult merken dat je ziel beschikt over een eigen intelligent organi­serend vermogen, dat veel beter dan je mind in staat is om je proces van ontvouwen te laten doorstromen. Het enige wat jij hoeft te doen is je aandacht met toewijding bij jezelf en je ervaring in het nu te houden. Het hele proces graviteert van nature naar meer waarheid en intimi­teit met jezelf, en dat is vervullend en voedend voor je ziel. Zo kan ze geleidelijk de aankleefsels afleggen, en groeien in haar Essentie.

Venus geboren uit het schuim der zee
Wie ben je eigenlijk?

Dan blijk je helemaal niet zo vast-omlijnd te zijn als je dacht, dat je eigenlijk niet zo zeker weet wie je bent, omdat je ervaring, de vorm waarin je een moment tevoorschijn komt, voortdurend verandert. Er gaat een stroom van verande­rende ervaringen door je heen. Én er is een roerloze stille onver­ander­lijke grond waarop dit zich afspeelt. Hier ligt de sleutel tot vloeibaarheid, vrijheid en extase. Dat je weer je eenheid kunt ervaren met het Leven dat door je heen stroomt, de Shakti die door het hele universum pulseert.

Venus geboren uit het schuim der zee

Voor het ego is dit gevaarlijk terrein. Het heeft geïnvesteerd in iemand worden en een bepaalde herkenbare, samenhangende iden­titeit handhaven. Het is ge­pro­gram­meerd om de controle daarover te houden, door o.a. te zorgen dat je bepaald terrein niet betreedt. Dit was nuttig toen je nog jong was, maar het kan je in je vrijheid beperken en je ontwikkeling in de weg gaan zitten.
Het beeld dat je van jezelf meedraagt mag af en toe wel een beetje ge-update worden! Je hebt nu veel meer vermogen om de dragende grond in jezelf te voelen dan toen je jong was. Je bent nu wel in staat om ervaringen toe te laten die vroeger te groot, te intens, te angstaanjagend of te pijnlijk waren om te doorvoelen, omdat je er geen steun en holding voor vond.

Waarom begeleide inquiry?

Dat is allemaal nog helemaal niet zo makkelijk, doordat er onbewuste gewoontes en tegenkrachten in het ego zijn. En het is iets wat je kunt leren. Daarom is het fijn als je begeleid wordt door iemand die de aanwezigheid, de aandacht en de con­cen­tratie helpt dragen en versterken. Iemand die met je meereist met interesse in jouw proces.

Informatie of aanmelden:

Voorlopig biedt de vrouwen tantra tempel alleen individuele sessies aan.
Er is op dit moment (4-8-2022) ruimte vanaf eind november.

Ik werk met een corona-protocol.

Individuele sessies
Bekkenbodemmassage 3 uuru 195,-
Yoni massage 2 uuru 150,-
Kashmirische massage uuru 125,-
Begeleide inquiry 1 uuru 80,-
Idem i.c.m. massage-sessies 60,-
Kennismakingsgesprek 1 uuru 60,-

VEILIGHEID

Individuele sessies
Contact

Ik voel respect en toewijding voor de gevoelig­heid van het intieme contact tussen ons in een individuele sessie. In een situatie van intimi­teit kunnen gemak­kelijk strategieën geactiveerd worden zoals gere­ser­veerd­heid, afscherming, geslotenheid, terug­trek­king, manipulatie, een rol spelen, aanpassing, sociaal wenselijk gedrag. Als je tijdens de sessie deze bewegingen in je lichaam en ziel opmerkt en ze benoemt, komen ze binnen in het veld tussen ons en kunnen we ermee werken. Het is dus heel belangrijk dat jij je uitspreekt. Je mag erop vertrouwen dat ik jouw grenzen onvoor­waarde­lijk respecteer. Ik zal je trouwens ook actief uitnodigen om je uit te spreken en feedback te geven.

Openheid

Mijn basisinstelling is openheid: ik weet niet wie jij bent en ik weet ook niet wie ik ben. Dat openbaart en ontvouwt zich van moment tot moment en valt alleen te kennen in de directe ervaring in het nu. Eigenlijk is de ontmoeting een voort­durende inquiry in wat opgeroepen wordt in het contact. Een sfeer van veiligheid kan ontstaan als alles waar mag zijn wat waar is, zonder oordeel. Spreek het uit, alles mag gezegd worden.

Zeggenschap en vertrouwen

Hoewel ik de gever en jij de ontvanger bent, houd jij te allen tijde zeggenschap over wat er in de sessie gebeurt. Ik ben dienstbaar aan jouw proces. Ik ben me ervan bewust dat jij een grote stap zet in vertrouwen, door zo’n intiem en kwetsbaar proces met mij aan te gaan. Dat is iets heel kostbaars en ik ga daar gewetensvol en zorgvuldig mee om.
Ik moet ook vertrouwen hebben om met jou deze reis aan te gaan, op mezelf, op jou, op iets groters dat ons allebei draagt. Eigenlijk navigeren we samen door een onbekend terrein en we hebben elkaar nodig om in contact te blijven. In dat opzicht ben ik net zo afhankelijk van jou als jij van mij. Mocht er toch iets niet goed gaan in de afstemming, dan hoop ik dat je dat meteen zult aangeven, zodat we de afstemming weer kunnen herstellen.

Groepen
Respect en vrijheid

In groepswerk ben je minder afhankelijk van mij, want je zit niet met mij alleen in een ruimte. Maar omdat ik de begeleiding heb, kan er een dynamiek ontstaan waarin je mij autoriteit toekent, of mee denkt te moeten gaan in alles wat ik voorstel. Ook zou je sociale druk kunnen ervaren: omdat de anderen het doen, doe je ook maar mee. Maar je blijft te allen tijde vrij, je hoeft niets te doen wat je niet wilt. Je mag altijd een grens aangeven of twijfel inbrengen. Daar is ruimte voor omdat het van cruciaal belang is. Veilig­heid ontstaat als alles waar mag zijn wat waar is en als grenzen gerespecteerd worden. Dus alles is welkom, niets wordt veroordeeld.
Ook van de deelneemsters wordt toewijding gevraagd aan het groepsklimaat: respect voor elkaar, naar elkaar uitspreken wat waar is, zorgvuldig­heid, verant­woor­delijk­heid nemen voor je eigen gevoel, eerlijk­heid. Verder is voor de veilig­heid ook belangrijk dat niemand iets persoonlijks naar buiten brengt over andere deelneemsters in de groep. Met minimaal 6 en maximaal 12 deelneemsters zijn de groepen van de Vrouwen Tantra Tempel overzichtelijk en intiem.

Lid Ethische Code Commissie Phoenix

Ik ben lid van de Ethische Commissie van Phoenix.

WIE

Jacqueline Dijks Jacqueline Dijks

Initiator Vrouwen Tantra Tempel

Passie

Mijn grote affiniteit ligt bij het directe ervaren via het lichaam van mezelf, van de ander, van het samen zijn met anderen, van de wereld om me heen. Als kind al kon ik in een extatische flow komen van buiten in bomen en op daken klimmen, turnen en ballet: ik viel dan helemaal samen met mijn sterke, behendige, bewegende lichaam in ontmoeting met de wereld. Ik ging op in een tijdloos weefsel van licht en zindering, waar ik onderdeel van was en me in thuis voelde.

Levensloop

Zoals bij velen van ons, ging er tijdens mijn opgroeien het een en ander mis in mijn gevoel van veiligheid en geborgenheid, me geliefd voelen en een plek hebben binnen het gezin. Op de een of andere manier werden die niet te verdragen omstandigheden vastgezet, weggewerkt, ge­par­keerd in mijn lichaam. Mijn levens­energie werd gekana­liseerd en ingedamd om uit de buurt van die plekken te blijven. Later op de dansschool begon mijn ontdekkingstocht naar al die lege, dode, verdichte en verkrampte plekken in mijn lijf waar de energie niet meer doorheen stroomde, waar ik mezelf uit terug­getrokken had. Deze ontdekkings­tocht heeft mij langs vele wegen gevoerd op het gebied van lichaamswerk, ademwerk, energiewerk, bewustzijnswerk, spiritualiteit, psychologie. Op een gegeven moment lag het Centrum voor Tantra van Carla Verberk en Remmelt van Kleef op mijn weg. Begonnen met de Paas­introductie­week in 2008 werd ik meteen in mijn nekvel gegrepen en heb er sindsdien continue groepen gevolgd. Ook heb ik er veel groepen mogen assisteren, en nog steeds. Ik ben diepgaand geraakt en gevormd door hun werkwijze.
Tantra is, samen met de Ridhwanschool en Biodanza, de vruchtbare driehoek en het fundament waarop mijn leven zich ontvouwt.

Het lichaam

De Vrouwen Tantra Tempel is opgericht vanuit een diep verlangen in mijn hart, ziel en lijf, om met andere vrouwen te delen wat ik zelf als zo weldadig en helend heb ervaren. En om een platform te creëren waar ik kan doen wat ik het liefste doe: me in een veld van contact begeven met mijn lichaam en mijn hele wezen. Ik verbaas me nog steeds dat het lichaam zó gevoelig, doorlatend, receptief en conductief is en zo makkelijk en direct in resonantie komt met het lichaam en het wezen van een ander. Dat er werkelijk geen afge­scheiden­heid is. En dat het lichaam echt de ziel weer­spiegelt, er volledig één mee is. Het lichaam is een mysterie waar ik geen genoeg van kan krijgen.
Katalysator was de vraag van mijn tantra-lerares Carla Verberk, of ik de bekken­bodem­massage wilde geven aan vrouwen. Op dat moment kwam alles in een stroom­versnel­ling wat al in mij klaarlag. De plannen waar ik al een tijd mee rondliep kristal­li­seerden in record­tempo uit en vielen achter elkaar als rijpe appels van de boom.

Samenwerking

Ik werk samen met verschillende toegewijde, gepassioneerde en bevlogen tantrika's.
Samen met mijn levenspartner geef ik biodanza en organiseer ik af en toe Kashmi­rische massagedagen voor gemengde paren.

Iets uit mijn opleiding-, beoefe­ning- en beroepsverleden:

INSPIRATIE

REMEMBER HER? She is still there...inside you...waiting—let's go get her

CONTACT

Fijn dat je interesse is gewekt!

Facebook Facebook Facebook Vrouwen Tantra Tempel op Facebook bekijken
Handen, hallo!

Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar .
Vertel in je e-mail iets over je achtergrond met tantra en/of andere vormen van bewustzijnswerk en lichaamswerk. En iets over de reden dat je je aanmeldt. Vermeld ook je telefoonnummer.
Als ik nog vragen heb zal ik je een aanvullend informatieformulier sturen, je bellen, of je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.
Je kunt me ook bellen op 06 - 40401716.

Als je meer informatie nodig hebt kun je gerust contact met me opnemen.
Bel me op tel.nr 06 - 40401716, of stuur me een e-mail op .
Ik verheug me erop je te leren kennen.

Het adres is Soesterengweg 4, 3761AV Soest
Het is een bijzonder (wit) huis, met een groot hek. Het lijkt een beetje op een sprookjeshuis.

Kom je met de auto dan kun je parkeren binnen het grote hek zolang er plaats is. Maar aan de straat mag ook (niet op het gras maar op de rijbaan).

Met openbaar vervoer:

Per trein via Utrecht of Baarn stap je uit op station Soestdijk (vanuit Utrecht kom je eerst nog langs de stations Soest-Zuid en Soest).
Van daar is het 10 min lopen in ZW richting, zie kaartje.

Per trein via Amersfoort moet je met bus 70 verder naar Soest en uitstappen op halte Nijverheidsweg.
Vervolgens 10 min lopen in NO richting, zie kaartje.

Copyright teken

© De teksten op de website van de Vrouwen Tantra Tempel zijn intel­lectueel eigen­dom van Jacqueline Dijks en er rust copyright op. Niets mag worden geko­pieerd, ver­menig­vuldigd en openbaar gemaakt zonder uitdruk­kelijke toe­stem­ming van de auteur. Als je iets uit deze teksten wilt over­nemen, neem dan vooraf contact op met Jacqueline Dijks op