WELKOM VEILIGHEID VEILIGH INSPIRATIE INSPIR

VROUWEN

TANTRA

VROUWEN TANTRA TEMPEL

Neem je tijd om hier op je gemakje wat rond te kijken, wat te lezen en de infor­matie op je te laten werken.

Wat is Tantra?
Waarom Tantra voor vrouwen?

GROEPEN

Wat is Tantra?

Tantra is een beoe­fening om jezelf zo naakt en raak­baar mogelijk te laten zijn voor alles wat beweegt en voel­baar is in en om je heen. Je maakt je beschik­baar voor de directe erva­ring in het nu, je stelt jezelf eraan bloot met huid en haar.
Je ervaring is een rijk, gelaagd en dynamisch weefsel van zintuige­lijke indruk­ken en lichaams­sensa­ties zoals van je adem­haling en je bewe­gin­gen, van warmte en koude, van pijn en genot, van honger en verza­diging. Maar ook van al je ziele­roer­selen, gedach­ten en emoties zoals angst The Soul of the Rose (Waterhouse) en verlan­gen, vreugde en verdriet, woede en passie, verruk­king en depres­sie. En ook de impact van het contact met andere mensen en de natuur om je heen, en de respons van je hart, je bewust­zijn en je lichaam hierop.

The Soul of the Rose (Waterhouse)

Al kan je erva­ring je hele­maal door­dringen, toch bén je niet je erva­ring. Een erva­ring is een voor­bij­gaande golf die dwars door je heen spoelt: hij zwelt aan en ebt weer weg. Hij heeft een begin, een hoogte­punt en een einde. Om dit alles te verwel­komen en te proeven met nieuws­gierig­heid, met een gevoe­lig hart en met de intentie om er helemaal bij te zijn, dat is de beoe­fening van tantra.
Onder die einde­loze stroom van steeds veran­derende erva­ringen ligt een diepe, kalme grond van wakkere aanwezig­heid waar je in kunt rusten. Dat geeft je de vrij­heid om elke erva­ring door je heen te laten gaan, en toe te laten dat je even­zoveel ver­schil­lende kleuren, smaken en vormen aan kunt nemen. En hem dan ook weer graci­eus te laten gaan wanneer hij uit­dooft, en plaats maakt voor een nieuwe er­va­ring, die je dan ook weer helemaal bin­nen­gaat. Je kunt als het ware een soort shape shifter worden wan­neer je toelaat dat je bekende vorm losser, vloei­baar­der en ver­ander­lijker wordt. En dan ga je op een gegeven moment merken dat je je steeds minder iden­ti­fi­ceert met je erva­ringen, maar eerder met de diepe, kalme, on­ver­ander­lijke grond van aan­wezig­heid.

Avontuur

Vanuit onze ego-structuur hebben we een wat gere­ser­veerde en wan­trouwige houding tegen­over het leven. Het ego heeft moeite om zich aan de stroom over te geven, het is geba­seerd op angst en verzet en probeert controle te houden.

Op het pad van tantra beoefenen we met toe­wijding een tegen­gestelde beweging:

Dan ontstaat de ruimte om jezelf ieder moment fris en nieuw aan te treffen in een myste­rieuze spranke­lende werke­lijk­heid. Dan wordt het leven een wonder­baar­lijk avontuur!

Wat gaan we doen?

We onder­zoeken iets van het angstige NEE van het ego en oefenen met het onstui­mige JA van de vrije levens­stroom.
Je wordt onder­ge­dom­peld in erva­rin­gen, je oefent met adem­ha­ling, medi­tatie, lichaams­werk en dans.
We ver­lei­den de zin­tui­gen en de huid om wakker te worden voor de directe erva­ring, we nodigen onze spon­tane stroom uit om zich vrij uit te drukken, we onder­zoeken samen onze verlan­gens.

Data:

Kennismaken 1:   zondag 24 maart

Kennismaken 2:   zater­dag 4 mei

Kennismaken 3:   zater­dag en zondag 5 en 6 oktober

De dagen zijn van 9:30 – 17:30u. Inloop met thee vanaf 9:30u. We starten om 10:00u met het programma.
De lunch is potluck. Neem iets mee van je eigen favo­riete verruk­kelijke gerechten om te delen, zo creëren we samen een oogstre­lende en zinnen­prik­kelende maaltijd.
Voor het laatste weekend is het avond­eten op zater­dag ook potluck, dus dan neem je voor zowel lunch als avond­eten iets mee om te delen. Het ontbijt en de lunch op zondag zijn inbe­grepen.
Gezamen­lijke over­nach­ting in de yurt is inbe­grepen, er zijn matten aanw­ezig. Neem je eigen bedden­goed mee en een hoes­laken voor om de matras.

Kosten

Totaal € 475,- Losse dagen € 115,- per keer, weekend € 245,-. Bij beta­ling ineens 10% korting.

Meer informatie en aanmelden:

Shiva en Shakti

We beoefenen een tantri­sche massage uit het Kashmir Shaivisme. Deze oude non-duale traditie uit het noorden van India vereert het goddelijke in de vorm van Shiva, en gaat uit van de eenheid van alles: god en mens, vorm en leegte, beweging en stilte, Shiva en Shakti. Shakti wordt beschouwd als de dynamische energie. Zij danst in de schoot van Shiva, en schept alle vormen op de roerloze grond van zijn aanwezig­heid. Op deze dag ervaar je beide aspecten in jezelf.

medita­tieve dans
Tandava ~ medita­tieve dans

We beginnen deze dag met een tantri­sche bewegende meditatie, de tandava, waarin je oefent om je over te geven aan de einde­loze vrije levens­stroom die altijd vanzelf door je heen beweegt. Deze stroom wordt onder­steund en gevoed door de stroom van je adem­haling, en de zintui­gelijke ervaring van sensuele intimi­teit met je ademende, bewegende, levende lichaam.
In de tandava kun je ervaren hoe je vanuit deze einde­loze stroom steeds opnieuw een vorm kunt aannemen en toelaten dat hij weer terugvalt in de stille maar potentie­volle leegte van je diepste grond, van waaruit weer een volgende vorm geboren wordt. Net zoals een golf oprijst uit de oceaan en er weer in terugvalt, en dan weer aanzwelt in de volgende golf.
Zo kun je vertrouwd raken met de ervaring van een steeds verande­rende stroom van vormen en sensa­ties die door je heen gaat, terwijl je gedragen wordt door het contact met de diepe kalme onver­ander­lijke grond van aanwezig­heid. Als je de tandava regel­matig beoefent kan de vitale levens­stroom geleidelijk steeds ruimer en vrijer door je heen gaan bewegen, ook in je dagelijks leven, terwijl je ook steeds dieper kunt rusten in de kalme grond van aanwezig­heid.

medita­tieve dans
Makkelijker gezegd dan gedaan

Je oefent om je te laten bewegen in intieme aanraking met alles in en om je heen: je adem­haling, je fysieke sensaties, je emoties, de lucht, het licht, de tempe­ratuur, de geluiden, de muziek, de ruimte, de aan­wezig­heid en de bewegingen van andere vrouwen in de ruimte.
Voor het ego is dit niet zo mak­kelijk. Veel in het ego wil namelijk helemaal niet bewegen en zich overgeven aan een steeds verande­rende stroom. Het wil liever alles vast­zetten en onder controle houden. Je ego zal je daarom waar­schijn­lijk af en toe bestoken met kritische of aflei­dende gedachten. Daarmee haalt het je uit je ervaring. Maar als je gewoon doorgaat met ademen en bewegen zal het ego onderweg wel ergens zijn verzet opgeven, zijn interesse verliezen, af en toe nog wat prut­telen, en uitein­delijk afhaken. In de openheid die dan ontstaat komt er ruimte voor spontane beweging.
De tandava is een beoefe­ning waar je niets goed of fout aan kunt doen, waar je ego geen eer aan kan behalen, die geen enkel doel heeft, anders dan je steeds opnieuw te verwon­deren over je levende stromende ademende lijf en hoe het zich vanzelf blijkt uit te drukken in het moment.

Kashmirische massage ~ medita­tieve aanraking

In dezelfde sfeer wisselen we ’s middags in tweetallen de Kashmi­rische massage uit. Ook hier is er geen doel. Je hoeft niet je best te doen om de ander een fijne massage te geven. Je bent samen in de tandava, de adem­haling draagt jullie bewegingen.
De tandava dans je in aanraking met alles in en om je heen, nu komt daar ook de aan­ra­king met het lichaam van een andere vrouw bij. Het is een medita­tieve aanraking, een con­tact­volle dans, in over­gave aan de stroom.

Genieten Genieten
Hoe?

De ene vrouw ligt, de andere zit. De lig­gende vrouw zal in de prak­tijk iets minder be­wege-lijk kunnen zijn, maar er beweegt altijd wel iets, alleen al door de adem­haling. Ook zij kan haar lichaam laten bewegen in respons op de aan­ra­king.
De zit­tende vrouw zit tussen de benen van de lig­gende vrouw en neemt haar bekken op schoot, zodat zij vanuit het midden van haar lichaam gemak­kelijk overal bij kan. De massage is traag en vloeiend, een lange ononder­broken stroom van medita­tieve beweging en zachte aan­ra­king.
In prin­cipe zijn jullie allebei bloot, om jezelf zo naakt een raak­baar mogelijk te laten zijn. Tenzij je je daar niet pret­tig bij voelt. Het is beter om iets aan te houden en open en gevoe­lig aanwe­zig te kunnen zijn, dan om je wél hele­maal uit te kleden terwijl je onder­tussen een subtiel pantser­tje onder je huid in stand houdt, of inner­lijk een beetje vertrekt. Het belang­rijkste is dat je deze erva­ring ont­span­nen en zorge­loos binnen kunt gaan. Voor de zeker­heid zou je een oud slipje mee kunnen nemen waar olie op mag komen. Dan kun je in het moment beslis­sen wat goed voor je voelt.

Data:

2 maart, 6 april, 7 september, 1 december

Deze dagen zijn steeds van 9:30-17:30u
Kosten: € 115,- per dag inclusief verzorgde lunch.

Informatie of aanmelden:

Van tien tot tien!

Doel van deze weldadige dag is om eenvoudig dichtbij je eigen en elkaars lijf te zijn in een sfeer van vriendschap en zuster­schap.

Wil je

Dan is deze dag iets voor jou!

Nymfen genietend in de vrije natuur
Wat gaan we doen?

… dansen en ander vrolijk lichaams­werk
… elkaars lichaam liefdevol, met aandacht en gevoelig­heid aan­ra­ken en mas­seren
… elkaars lichaam be­schil­de­ren en scrub­ben
… elkaar een lichaams­klei­mas­ker geven en heer­lijk in­sme­ren na afloop
… lekker samen eten
… ’s avonds samen uit­hangen met vuur, sauna, zwembad en hottub
… ontspan­nen en genieten

Wanneer?

1 juni

Inloop 09:30 uur
Programma: 10:00-22:00 uur

Kosten

€ 150,-
Huidvriendelijke bodypaint, kleimasker en scrub zijn inbegrepen. Je neemt je eigen favoriete massage-olie, bodycrème en gezichts­crème mee om je na afloop in te smeren, i.v.m. de gevoelig­heid van je eigen huidtype en mogelijke aller­gieën.
Voor de lunch neem je een lunchpakketje mee, soep en salade worden verzorgd. Een eenvoudige maar gezonde avondmaaltijd is inbegrepen.

Informatie of aanmelden:

L.W. Howard, Naakte vrouw met handspiegeltje
Verlang jij er ook wel eens naar om met andere vrouwen uit te wisselen over seks?

Om de eenzaam­heid rondom seksua­li­teit te door­bre­ken?
Om je vrouw-zijn te bele­ven en te onder­zoeken samen met andere vrouwen?
Om je yoni uit de scha­duwen van het verbor­gene te halen en haar nu eens in het volle dag­licht en het cen­trum van de aan­dacht te zetten?

3 vrouwen liggend hand in hand 3 vrouwen liggend hand in hand Seksua­li­teit heeft de po­ten­tie om je genot, ple­zier, ver­vul­ling, heer­lijk­heid, warm­te, gebor­gen­heid, inti­mi­teit, exta­se en geluk­za­lig­heid te laten er­va­ren. Het kan maken dat je je sterk en veer­krach­tig, stra­lend, licht en blij voelt. Maar er kan ook veel angst, span­ning, pijn, frus­tra­tie, kwets­baar­heid en onver­vuld ver­lan­gen om­heen zit­ten. Dit alles kan ruim­te krij­gen tij­dens dit ver­ras­sen­de week­end.

In een veilige sfeer van intimi­teit met vrouwen onder elkaar

Samen praten, ont­hul­len, ont­dek­ken, schaamte af­leg­gen, je hart luch­ten en open en bloot voor de dag komen met wat je bezig­houdt, waar je tegen­aan loopt, wat je ver­langt.

Wat gaan we doen?

Lichaams­werk, dan­sen, uit­wis­se­len, aan­ra­ken, ons laten in­spi­re­ren, ont­span­nen, ge­nie­ten, en méér.

Wanneer?

29-30 juni

zaterdag 10:00 uur - zondag 20:30 uur (!)
Inloop zaterdag vanaf 09:30 uur

Praktische info

Inclu­sief over­nach­ting.
Je slaapt samen met de andere vrouwen in de yurt in het bos. Matjes zijn aan­we­zig, je neemt je eigen bed­den­goed mee.
Zater­dag­avond zijn sauna en hot­tub open.
De lunch en het avond­eten op zater­dag zijn pot­luck: je neemt iets mee van je eigen ver­ruk­ke­lijk­ste fa­vo­rie­te ge­rech­ten om met el­kaar te delen. Zo maken we samen steeds een heer­lijke maal­tijd.
Ont­bijt, lunch en avond­eten op zon­dag zijn in­be­gre­pen.

Kosten

€ 245,-

Informatie of aanmelden:

Deze kennis­ma­king is bedoeld voor alle vrouwen die graag met meer bewust­zijn en aan­we­zig­heid haar li­chaam wil­len be­wo­nen van­uit haar bek­ken­bodem, en meer volheid, warmte, leven­dig­heid en wak­ker­heid in haar yoni wil­len er­va­ren.

Oefenen met een yoni-ei doe je voor jezelf, voor je eigen relatie met je yoni

Het oefenen met een jade-ei komt voort uit de Taoïs­ti­sche tra­ditie. Daarin is het heel van­zelf­spre­kend dat vrouwen een intieme relatie aangaan met haar eigen yoni, los van het “func­tio­nele gebruik” van haar yoni binnen een seksuele relatie. Sterker, ze zeggen dat je pas een bevre­digende en gelijk­waar­dige seksuele relatie kunt aan­gaan met een ander, als je je eigen yoni door en door kent en je eigen sek­suali­teit in eigen­dom hebt geno­men.
Je yoni is jouw eigen voedende en ver­war­mende bron, als ze wakker en levend is kan ze je laten stralen met een in­ner­lijke gloed van tevre­den­heid en le­vensv­reugde. Je staat krach­tig en soepel in je da­ge­lijkse leven omdat je vervuld bent. Alsof je een spran­ke­lend geheim met je mee­draagt.
Er kun­nen aller­lei rede­nen zijn waar­door het con­tact met je yoni wat naar de achter­grond kan raken. En dat is jammer, een ver­arming van de rijk­dom van het leven in een vrouwen­li­chaam.

Henri Pierre Picou - Venus (1874)
Een eitje van jade, waar je je yoni mee kunt laten spelen

Je traint daarbij je bekken­bodem­spie­ren, wat (als je regel­matig oefent) alleen al een groot aantal wel­dadige en heil­zame ef­fec­ten te­weeg­brengt:

Je maakt op een afge­stemde manier steeds weer contact met je eigen yoni, je leert haar gevoe­lig­heid, haar ritmes, haar tempo en haar ver­lan­gens beter kennen en res­pec­teren.
Het regel­matig oefenen met een yoni-eitje brengt je:

David Agenjo - L'Origine Du Monde (2012)
Wat gaan we doen?

Lichaams­werk om con­tact te maken met het bekken (kracht en sou­plesse).
Adem­ha­lings­oefe­nin­gen om stro­ming uit te nodi­gen van­uit je bekken door je hele lichaam (vloei­baar­heid en extase).
Dansen.
Delen.
Oefenen met het jade-ei in een intieme set­ting, waarbij iedere vrouw haar eigen beschut­te plekje maakt.

Wanneer?

15 en 16 februari 2025

Zaterdag 9:30 uur tot zondag 17:30 uur

Praktische info

Met geza­men­lijke over­nach­ting in de yurt. Je neemt je eigen bedden­goed mee.
De lunch en het avond­eten op zater­dag zijn potluck: je neemt iets mee van je eigen ver­ruk­ke­lijk­ste favo­riete ge­rech­ten om met elkaar te delen. Zo creëren we samen steeds een heer­lijke maal­tijd.
Ont­bijt en lunch op zon­dag zijn inbe­gre­pen.

Kosten

€ 245,- Dit is in­clu­sief over­nach­ting en ex­clu­sief een jade-ei. Je kunt je eigen jade-ei mee­nemen (door­boord, zodat er een touwtje aan kan) of er eentje aan­schaf­fen bij de VTT à € 55,- .

Informatie of aanmelden:

2 maartmrt
Kashmi­rische dag met vrouwen
24 maartmrt
Kennis­maken met Tantra, eerste module
6 aprilapr
Kashmi­rische dag met vrouwen
4 meimei
Kennis­maken met Tantra, tweede module
1 junijun Speelse, vrolijke en ont­span­nen sister­hood-dag en -avond in het teken van blote huid en aan­raking
29 en 30 junijun Een heerlijk, verras­send en vrolijk Sister­hood-weekend over seksuali­teit in je leven. Met lichaams­werk, praten, dansen, aanraken, delen, ont­span­nen, ont­dekken. In een veilige sfeer met vrouwen onder elkaar. Inclusief over­nach­ting.
7 septembersep Kashmi­rische dag met vrouwen
5 en 6 oktoberokt Kennis­maken met Tantra, derde module
1 decemberdec Kashmi­rische dag met vrouwen
15 en 16 februarifeb Ken­nis­maken met het jade-ei. Zaterdag en zondag, met overnachting.

INDIVIDUEEL

De bekkenbodem is het veilige ankerpunt van je aanwezig­heid in je lichaam. Hier weer­spiegelt zich je vermogen tot overgave: kunnen ont­spannen in het vertrouwen dat je gedragen wordt door iets dat groter is dan jij. Een diep gevoeld weten dat het leven goed is en dat je veilig en welkom bent. Het kan een plek zijn van volle zoete heerlijk­heid, waar je op een natuurlijke en vanzelf­sprekende manier in jezelf kunt rusten. Je beweegt je met souplesse en gemak in de wereld, vanuit een innerlijke glimlach.
Aan de basis van je ruggegraat zit het staartbeentje (coccyx). Het is de locatie van je eerste of wortel­chakra dat in verband wordt gebracht met je over­le­vings­instinct.

Het bekken (skelet)

De botstructuur van het bekken

De slang Kundalini

Dit is ook de plek waar je kundalini-energie slaapt in de vorm van een opgerolde slang. Kundalini is een term uit Indiase yoga en tantri­sche geschriften. Zoals ik haar begrijp is het een reservoir van transformatie-energie die we hebben meegekregen binnenin de tempel van ons lichaam. Zij kan gewekt worden en oprijzen door het kundalini-kanaal in je ruggegraat, langs de andere chakra's, tot aan en voorbij je kruin. Dit heeft een openend effect op je lichaam en een verzachtend effect op je ego-structuur. Je ervaring van wie je bent wordt ruimer, transparanter en lichter, je aanwezig­heid gaat zinderen van binnenuit. Wanneer het eerste chakra open, geënergetiseerd, ont­spannen en veerkrachtig is, is er veel energie beschikbaar voor dit proces. Mijn overtuiging is dat dit proces een eigen intelligentie heeft en precies zo geleidelijk gaat als bij jou past. Ik geloof niet in forceren, als dat al mogelijk is.

Veel mensen hebben spanningen opgeslagen in de weefsels in dit gevoelige gebied, waar onder andere je anus en je seksuele organen zich bevinden. Vastgezette energie van gebeurtenissen uit je geschiedenis. Emoties die op het moment dat je ze ervoer te groot, te intens, te angstaanjagend of te pijnlijk waren om toe te laten. Er was niet genoeg ‘holding’ om ze veilig te kunnen voelen en weer te laten doorstromen. Zoals bijvoor­beeld angst, frustratie of woede, maar ook verlangen, lust, kracht, enthousiasme, verrukking en spontaniteit. Daardoor hebben veel mensen zich in meer of mindere mate terug­getrokken uit dit gebied en het contact met hun voedende en verwarmende bron gedeeltelijk verloren.

Waarom een bekkenbodemmassage?

Een bekkenbodemmassage kan je helpen om dit gebied weer binnen te stromen met je eigen aanwezig­heid, en weer in contact te komen met de vanzelf­sprekende goedheid die je ware natuur is. Het kan ook gebeuren dat oude kramp, onveilig­heid, pijn, angst, verdriet, eenzaam­heid worden aangeraakt. Dan gaat er niets mis; het is een teken dat je systeem bereid is die oude gestolde emoties alsnog te doorvoelen, los te laten en mee te geven aan de stroom, zodat er heling en transformatie kan plaatsvinden en je levens­energie weer vrijelijk beschikbaar komt op die plek.

Inhoud en verloop van de sessie:

Een complete bekkenbodemmassage omvat het hele gebied van de bekkenbodem en alle structuren die daar bereikbaar zijn: spieren, weefsels, organen, botten, zowel uitwendig als inwendig: anus en yoni.
De hele sessie duurt ongeveer 3 uur. Hij begint met een kort gesprekje waarin jij kunt aangeven wat nodig voor je is om aan de massage te kunnen beginnen. Het is ook een moment om op elkaar af te stemmen en uit te spreken hoe het is om deze intieme sessie samen te gaan doen. Zo leggen we de basis voor een contactvolle uitwisseling. Ook tijdens de sessie houden we contact zodat jij af en toe kunt beschrijven wat er met je gebeurt, en feedback kunt blijven geven.

Dan dansen we een nummertje en geef ik je een streaming, om de energie op gang te brengen. We buigen voor elkaar in Namasté, als uitdrukking van respect voor elkaar. De massage zelf begint met een lichaams­massage, om je lichaam, en jou, de tijd te geven om te wennen, zich te ont­spannen en te openen. Ik zal je uitnodigen om je adem­haling te verdiepen, wat te bewegen en wat geluid te maken, zodat je die vrijheid tot je beschikking hebt tijdens de rest van de massage, waarin we achter­eenvolgens je anus en je yoni ontmoeten. Ik ga daarbij zorgvuldig om met hygiëne, zodat je yoni niet in aanraking komt met bacteriën vanuit je anus. Ook zal ik niet Liggende vrouw onverwacht je anus of je yoni aanraken, maar altijd eerst bij jou checken of het op dat moment oké voor je is.
De laatste fase van de massage is na-liggen en na-voelen in de intimi­teit met je zelf, heerlijk toegedekt onder een dekentje.

Liggende vrouw
Werkwijze en benadering:

Ik werk zacht, vriendelijk en rustig. We weten niet wat er zal gebeuren, wat zich zal aandienen. We gaan onbekend terrein binnen en we verkennen wat daar is. Er moet niets, het hoeft nergens heen. Het is een ontdekkingstocht, een avontuur.
Het woord de-armouring dat tegenwoordig veel wordt gebruikt in dit verband, suggereert dat we ons lichaam de wapens kunnen laten neerleggen (afweer zoals bijvoor­beeld terugtrekking, ongevoelig­heid, ver­kram­ping, pijn en afge­sloten­heid).
Volgens mijn wijsheid kan je lichaam dat alleen doen als het zich veilig voelt. Dat begint met erkenning en waar­dering geven aan de afweer precies zoals die zich voordoet. Hij is er niet voor niets. Je lichaam weer­spiegelt wat je hebt meegemaakt en hoe je ermee om bent gegaan. We kunnen het lichaam wél uitnodigen om haar pantsers wat te laten smelten. Mijn benadering is daarom voorzichtig, liefdevol, vriendelijk, gerust­stellend en respectvol. Ik heb geen agenda. In die atmosfeer van ruimte, veiligheid en accep­tatie van grenzen, zal de natuurlijke intelligente neiging van je lichaam zijn om spanningen te laten smelten en afvoeren. Ik ga daarom niet per se op zoek naar pijnlijke plekken. Als we ze tegen­komen én ze iets interes­sants voor je herbergen, kunnen we ze onderzoeken. Dan is precieze feedback van jou heel belangrijk, zodat de inten­siteit niet zodanig hoog wordt dat je er niet meer bij kunt blijven. Ik zal je uitnodigen om er naartoe te ademen, je te uiten met geluid, woorden of beweging.
Ook je yoni komt eerder in een vrije stroming in een sfeer van doel­loos­heid en tijd­loos­heid dan bij pijn of druk. Ik ga niet proberen opwinding bij jou te creëren of naar een orgasme toe te werken. Als er opwinding ontstaat nodig ik haar door spreidende strokes uit om zich door je hele lichaam te verspreiden. Zij kan dan je hele aan­wezig­heid gaan energe­tiseren met een verrukkelijke zachte extase, die zich nog verder ontvouwt in het na-liggen en na-voelen.

Mijn rol is jou aanraken met aandacht en gevoelig­heid, aanwezig zijn bij het proces wat zich daardoor in jou ontvouwt, en in contact met jou blijven. Jouw rol is je adem­haling steeds iets verdiept te houden, je te uiten en feedback te geven.

Informatie of aanmelden:

Yoni puja

Kamakhya Devi Temple, worship of the menstruating goddess

Yoni is het Sanskriet woord voor de vrouwelijke organen en het vrouwelijke principe: vagina, uterus, vulva, schoot, baarmoeder, heilige plaats, tempel, goddelijke ver­blijf­plaats, oor­sprong van het leven, doorgang, poort, bron van alle leven. In het Hindoeïsme wordt de yoni beschouwd als een repre­sen­tatie van de godin Shakti, de creatieve kracht die door het hele universum pulseert. Zij schept alle vormen. De yoni wordt vereerd in de yoni-puja.

Yoni puja

Kamakhya Devi Temple, worship of the menstruating goddess

Jouw Yoni is je bron

De yoni ligt in het dragende midden van je lichaam. Zij kan een bron zijn van zoetheid en heer­lijk­heid die je voedt en verwarmt. Ze kan een laaiend vuur zijn dat je kracht en vitali­teit geeft. Ze kan je een verfijnd genot en vervul­ling geven. Ze kan je verkwikken en laten tintelen. Ze kan je toegang zijn tot extase. Ze kan je laten stralen. Ze kan je vrij maken.

Het diepe mysterie van je yoni is on­door­gronde­lijk, het is alleen te ervaren in het moment. Het is wonder­baar­lijk en oneindig wat je yoni je kan laten ervaren. Zij ligt in het meest intieme midden van je licha­melijk­heid en is te­ge­lijker­tijd je ver­binding met je essentie, met je levende hart, je stralende bewust­zijn en met het hele pulse­rende Universum. Je yoni verdient het te worden benaderd met eerbied en respect.

Vuur
Verlangen en frustratie

In je yoni is een ongelofelijke fijn­gevoelig­heid en een groot verlangen om ontmoet te worden. Er kan een grote honger zijn naar diepe aanraking én een grote frustratie over onafgestemde, ongewenste of pijnlijke aanraking, of helemaal geen aanraking.
Tijdens je leven maakt je yoni van alles mee: je erva­rin­gen rond seksua­li­teit (men­strua­tie, 1e vriendje of vrien­din­ne­tje, vrijen, mas­tur­ba­tie, spiraal­tje, zwanger­schap, beval­ling, opera­ties, mis­bruik) en bood­schap­pen vanuit je op­voe­ding en de cul­tuur over vrouwe­lijke seksua­li­teit (af­wij­zing van je vrouwe­lijk­heid of je lust, of juist een groot beroep op je lustig­heid). Al die erva­rin­gen en bood­schap­pen liggen ergens als imprint in het gebied van je yoni opge­slagen.
We hebben allemaal wel eens onze yoni geweld aan­ge­daan door een te doel­ge­richte manier van vrijen of mastur­beren. Een te snel, te hard, te gefor­ceerd, vernauwd najagen van opwin­ding en orgasme. En dat terwijl onze yoni juist gedijt en uit­stroomt bij een aandach­tige, liefde­volle en meer tijd­loze manier van samen­zijn, of van met jezelf zijn.
We hebben onze yoni allemaal wel eens verwaar­loosd of verlaten. Ons aangepast aan wat onze seksuele partner wilde ook al was het niet prettig, en onze eigen verlangens en behoeften niet ingebracht. Als dat vaak gebeurt of lang duurt kan je yoni haar inte­resse verliezen en haar gevoelig­heid en verlangen terugtrekken.

Yoni-massage, waarom?

Een yoni-massage kan heel fijn zijn om je yoni weer te ontmoeten zonder seksuele agenda: dat ze aange­raakt kan worden zonder direct opwind­ing te moeten produ­ceren. Of dat het gevoel van haast uit de opwin­ding mag weg­vloeien. Dat ze de tijd krijgt om de aanra­king binnen te laten komen. Te wachten op haar eigen respons, om op haar eigen tijd nieuws­gierig en sensi­tief uit te stromen naar de aan­raking toe. Om zo weer de gevoelig­heid, de on­schul­dige on­bevan­gen­heid en het verlangen van je yoni ruimte te geven. Zodat ze weer kan doen wat ze van nature het liefste doet: stromen, zich uit­drukken in haar verlangen, genieten van haar delicate fijn­gevoelig­heid.
Je meest intieme verlangen naar contact kan weer uit de diepten van je yoni opwellen. De vanzelf­sprekende, zoete heerlijk­heid in je bekken kan je weer gaan verwarmen en vervullen.
En zelfs als we vooral met het ‘nee’ te maken zouden krijgen, toch zal je yoni haar aanwezig­heid laten voelen doordat we haar aandacht geven en naar haar luisteren. Doordat ze precies mag zijn waar ze is, kan er ruimte ontstaan voor heling.

Yoni puja
Atmosfeer

Mijn benadering is rustig en vriende­lijk. Ik geloof meer in uit­nodi­gende zacht­heid dan in door-weerstand-heen-forceren. Mijn houding is res­pect­vol, jij staat centraal. Ik zorg voor een heer­lijke warme ruimte met zacht licht en mooie muziek, en ga zorg­vuldig om met hygiëne.

Verloop

De hele yoni-massage-sessie duurt ongeveer 2 uur.
Wat ik precies doe gaat in feed­back met jou. Daarom begint iedere sessie met een kort ge­sprek­je waarin jij aan kunt geven wat je vraag is en hoe het voor je is om deze intieme sessie samen te gaan doen. Zo stemmen we ons op elkaar af en leggen we de basis voor een con­tact­volle uit­wis­se­ling. Tijdens de sessie houden we contact zodat jij af en toe kunt be­schrij­ven wat er met je gebeurt, en feedback kunt blijven geven.
Dan dansen we een beetje om ons lichaam wat vrijheid te geven. We buigen voor elkaar in een uit­druk­king van respect. Dan begin­nen we met een lichaams­massage, om je lichaam, en jou, de tijd te geven om te wennen en te ont­spannen. Ik zal je uit­nodi­gen tot het verdie­pen van je adem­haling, wat bewegen en wat geluid maken, zodat je die vrijheid tot je be­schik­king hebt tijdens de rest van de massage.

Ja en Nee

Als het tijd is om naar je yoni te gaan, zal ik haar niet onver­wacht aanraken of binnen­gaan, maar altijd je instem­ming checken. Als er een ‘ja’ is, leg ik rustig mijn hand over je yoni en geven we haar tijd om te wennen aan de aanraking van mijn hand en daar naartoe te stromen. We wachten zo een tijdje, en dan zal ik je vragen of het oké is om verder te gaan. Er zijn in principe drie fases in dit deel van de massage: rondom je yoni, de buite­nkant van je yoni, de binne­nkant van je yoni. Bij elke fase vraag ik weer of het oké is om verder te gaan. Dit vragen naar je instem­ming kan dus in principe ook bete­kenen dat er een ‘nee’ komt. Of een ‘nee, nu nog niet’. Ik nodig je uit om heel zorgvuldig te zijn met je ja en je nee. Het is mogelijk dat je yoni toch niet wordt aan­ge­raakt. Of dat ik haar alleen aan de buiten­kant aanraak en niet bin­nenin. Die open­heid is er on­voor­waarde­lijk. Als er een ‘nee’ is onder­zoe­ken we daar alles van. Het nee is er niet voor niets. Ook daar kunnen we mee werken.

De-armouring?

Het woord de-armouring dat tegen­woordig veel wordt gebruikt in dit verband, sugge­reert dat we de yoni haar “bewapening” (defen­sies zoals dichtheid, terug­getrok­ken­heid, on­ge­voe­lig­heid, ver­krampt­heid, pijn) kunnen afnemen. Mijn bena­dering is eerder haar gerust­stellen: ze mag haar defen­sies houden zolang het nodig voelt. Onze yoni heeft vaak al genoeg geïncasseerd, zij komt eerder tevoor­schijn bij zacht­heid en ruimte dan bij pijn of aand­rin­gen. Als je yoni ver­trou­wen krijgt zal de afweer vanzelf begin­nen te smelten, want zij verlangt naar haar natuur­lijke staat van open­heid en gevoelig­heid.
Ik ga daarom niet op zoek naar pijn­lijke plekken. Mochten we ze tegen­komen én jij bent er nieuws­gierig naar, kunnen we ze onder­zoeken. Dan is pre­cieze feedback van jou heel belang­rijk, zodat de inten­si­teit niet te hoog wordt. Ik zal je dan uitno­digen om er naartoe te ademen, er in te voelen, je te uiten met geluid, woorden of beweging.

Geen doel

We weten niet wat zich zal aan­dienen. We verken­nen wat er blijkt te zijn. Het is een avon­tuur met een open uitkomst. Er moet niets, het hoeft nergens heen. Ik ben een­voudig bij jou in wat er ook gebeurt. Ik ga niet proberen opwinding bij jou te creëren of naar een orgasme toe te werken. En jij hoeft je daar ook niet mee bezig te houden. Als er opwinding ontstaat nodig ik haar door spreidende strokes uit om zich door je hele lichaam te ver­sprei­den. Zij kan dan je hele aanwezig­heid gaan ener­geti­seren met een verruk­ke­lijke zachte extase, die zich nog verder ontvouwt in de fase van na-liggen en na-voelen. In deze fase gebeurt vaak nog heel veel, het is een wezen­lijk onder­deel van de sessie. Alles wat is aan­ge­raakt en in bewe­ging gebracht echoot door je heen. Je krijgt tijd om daarin uit te dijen, terwijl je lekker onder een deken­tje ligt. Ik laat je even alleen. Dan kom ik terug met warme thee, en kun je als je wilt nog iets met me delen.

Rollen

Mijn rol is jou aanraken met aandacht en gevoelig­heid, aanwezig zijn bij het proces wat zich daar­door in jou ontvouwt, en in contact met jou blijven. Jouw rol is je adem­haling steeds iets verdiept te houden, je te uiten en feedback te geven.

Informatie of aanmelden:

Deze heerlijke sensuele massage heeft een rijk poten­tieel aan welda­dige effecten:

Het wonder­lijke is dat je via het lichaam kunt ervaren dat je veel meer en veel groter bent dan je lichaam. Je bent helemaal hier in je lichaam en tege­lijker­tijd grenze­loos uitge­dijd in een univer­sum dat vibreert. Dat is wat je in Essentie bent.

Adem en beweging
Adem en beweging

Ook al is dit in poten­tie alle­maal moge­lijk, de val­kuil is dat je je best gaat doen om dit te berei­ken. Het is bijna onver­mijde­lijk dat we dit doen. En het werkt ave­rechts. Daarom is het belang­rijk dat je je ver­diepte adem­haling aan de gang houdt, want die helpt je uit de greep van je ego-mind te blijven. Het enige wat jij hoeft te doen is je eigen adem­haling te ver­die­pen, en je lichaam wat bewe­gings­vrij­heid te geven, en verder mag je je hele­maal over­geven aan je eigen inner­lijke erva­ring en mijn handen.
Om je daarbij te helpen begin­nen we de sessie met samen ademen. Dan mag jij gaan liggen en begin ik je lichaam in te oliën met warme olie. Terwijl ik jou aanraak, houden we allebei de ademende medita­tie op gang; de hele massage wordt gedragen door de stroom van de adem­haling. Jij mag je lichaam laten bewegen zoals het wil. Aan het eind krijg je nog tijd om na te liggen en na te voelen terwijl je aan­dach­tig bent naar wat zich nog verder in jou ontvouwt.

Adem en beweging
Totale lichaamservaring

De Kashmi­rische massage is een stroom van bewe­ging, adem en zachte aan­raking. Hij heeft geen doel. Hoewel hij sensueel is en ero­tische gevoe­lens kan opwekken, is het in de aard geen seksu­ele massage. Door de adem­haling ver­spreidt de energie zich gemak­kelijk door je hele lichaam. Je yoni is een deel van je lichaam en hoort er hele­maal bij. Zij wordt in prin­cipe dan ook mee­ge­nomen in de aan­raking, maar inten­tie­loos, dus niet gericht op opwin­ding opwekken.

Intimiteit en veiligheid

Tijdens de massage zit ik tussen jouw benen en lig jij met je bekken op mijn schoot. Zo zit ik in het midden van jouw lichaam en kan ik je overal aan­raken. In prin­cipe zijn we allebei naakt. Aan het begin hebben we een kort gesprekje waarin jij kunt aan­geven wat voor jou belang­rijk is, en wat je gren­zen zijn. Je kunt aan­geven of ik je yoni mag aan­raken. Als het naakt-zijn teveel span­ning bij je op­roept kun je ook een slipje aan­houden, en mij vragen dat ook te doen. Als je denkt dat je dat mis­schien zou willen is het handig om een oud slipje mee te nemen waar olie op mag komen. Tijdens de sessie kun je me feed­back geven, en die zal ik onvoor­waar­de­lijk respecteren. Ik ben er voor jou en dienst­baar aan jouw proces tijdens deze reis.

Informatie of aanmelden:

Na een kort gesprekje, waarin je kunt aan­geven waar je inte­resse ligt, ga je op de mat liggen. Je houdt je kleren aan. Ik zit naast je. Je krijgt tijd om te wen­nen en jezelf te voelen liggen. Het begint heel een­vou­dig met voelen waar je lichaam ont­span­nen, warm, stromend of open voelt en waar het gespan­nen, strak, dicht of doods voelt. Ik nodig je uit wat die­per adem te halen, want dat helpt je om in je lichaam en uit je hoofd te komen. Het helpt ook om de energie op gang te bren­gen en te laten stro­men. We blij­ven heel pre­cies bij wat zich van moment tot moment aan­dient.

Wat is inquiry?

Inquiry is een methode van zelf-onderzoek. Hij neemt je directe, onmid­del­lijke erva­ring in het nu als ingang. Waar speelt je erva­ring zich af? In je ‘lichaam-ziel’. Je lichaam weer­spiegelt één op één de bewe­gingen van je ziel, en je lichaam is altijd in het hier en nu (in tegen­stel­ling tot je denken).
Liefde voor jezelf, liefde voor wat waar is, zijn de leidraad. Met een luis­te­rend oor en gevoe­lig­heid naar binnen toe.

Wat heb je daarbij nodig?

Het onder­zoek kan een ‘issue’ als ingang nemen, bijvoor­beeld “ik ben het con­tact met mijn sek­suali­teit kwijt, ik kan mijn bekken niet voelen, ik wil weer stro­ming en leven erva­ren”. Vanuit het ego-denken is er vaak een nei­ging om daar dan een zelf­ver­be­te­rings­pro­ject van te maken: er is een pro­bleem wat opge­lost moet worden, we gaan dat var­ken­tje wassen.
Maar de inquiry, als je hem één keer bent binnen­gegaan, is open-ended. Dat betekent dat je niet weet wat je onder­weg tegen zult komen en waar je uit zult komen. Je gooit met je vraag als het ware een steen in het water, er komen steeds verder uit­dijende krin­gen op het opper­vlak, terwijl de steen naar de bodem zakt.
Het kan dan bijvoor­beeld zo zijn dat je gaat voelen in je bek­ken en dat het daar leeg of dood of don­ker of dicht of niksig voelt. Nor­maal is de reflex vaak om daar snel van weg te gaan. Nu blij­ven we daar­bij, terwijl je erin ademt. Als je dit echt toelaat, kan je erva­ring zich openen en zich steeds verder ont­vouwen. Dit ont­vouwen heeft een eigen intel­li­gentie, die pre­cies dat­gene naar boven brengt wat past bij waar jij bent. Dat maakt dat je in dit onder­zoek een diepe waar­heid en intimi­teit met jezelf kunt vinden.

Wanneer de ervaring helemaal door­voeld is zul je mer­ken dat hij van­zelf ver­glijdt in de volgende erva­ring. En dan kun je die weer nemen als ingang. Soms kom je op een punt waar de erva­ring niet door­stroomt maar een tijdje vast lijkt te zitten. Dan is er iets dat gezien, door­voeld en ver­teerd wil worden. Dan blij­ven we er net zolang bij als nodig is, terwijl ik je uit­no­dig om er in te ade­men. Soms kom je in een stille ruimte als een erva­ring is uit­ge­doofd, ook dat is een heel inte­res­sante erva­ring om ruimte aan te geven en in te ademen.

Venus geboren uit het schuim der zee

Inquiry is een beoefe­ning om je tegen geen enkele erva­ring te verzet­ten, niets te verwer­pen, hem niet te manipu­leren, er ook niet aan vast te houden, maar hem een­voud­ig te erva­ren voor zolang hij duurt, er bij te blij­ven en er alles van te door­voe­len. Het enige wat jij hoeft te doen is je aan­dacht bij je erva­ring in het nu te houden. En met vrien­de­lijk­heid weer terug­brengen naar je lichaam als je in het denken ben geschoten. Daar help ik je bij.

Wie ben je eigenlijk?

Dan blijk je hele­maal niet zo vast-omlijnd te zijn als je dacht, doordat je erva­ring, de vorm waarin je een moment tevoor­schijn komt, voort­du­rend ver­an­dert. Er gaat een stroom van ver­ande­rende erva­rin­gen door je heen. Én er is een roer­loze onver­ander­lijke grond waarop dit alles zich afspeelt. Hier ligt de sleutel tot vloei­baar­heid, vrij­heid en extase.

Venus geboren uit het schuim der zee

Voor het ego is dit gevaar­lijk terrein. Het heeft geïn­ves­teerd in iemand worden en een her­ken­bare, samen­han­gende iden­titeit hand­haven, met een zich als een mantra herha­lend nar­ra­tief over hoe het komt dat je bent zoals je bent. Het is ge­pro­gram­meerd om de con­trole daar­over te houden, o.a. door te zor­gen dat je bepaalde erva­ringen niet toe­laat.
Maar je bent nu wel in staat om erva­rin­gen toe te laten die vroe­ger te intens, te angst­aanja­gend, te ver­drie­tig of te pijn­lijk waren om te door­voelen, omdat er geen steun en hol­ding voor was. Je hebt nu veel meer vermo­gen om de dra­gende grond in jezelf te voelen.

Waarom begeleide inquiry?

Dat is allemaal nog helemaal niet zo makkelijk, doordat er onbe­wuste gewoon­tes en tegen­krach­ten in het ego zijn. En het is iets wat je kunt leren. Daarom is het fijn als je bege­leid wordt door iemand die de aan­wezig­heid, de aan­dacht en de con­cen­tratie helpt dragen en ver­ster­ken. Iemand die met je mee­reist met inte­resse in jouw proces.

Informatie of aanmelden:

Voor het eerst heb ik besloten de tarie­ven te verhogen. Ze gaan in voor nieuwe afspra­ken die gemaakt worden vanaf 1 januari 2024. De afspra­ken die vóór die tijd al in de agenda ston­den voor 2024, gaan nog tegen het oude tarief.

Individuele sessies
Bekkenbodemmassage 3 uuru 225,-
Yoni massage 2 uuru 175,-
Kashmirische massage 1½ uuru 150,-
Individuele sessie lichaamsgerichte inquiry 1 uuru 80,-
Kennismakingsgesprek 1 uuru 60,-

Voor afzeggingen binnen 24 uur van tevoren moet ik helaas de sessie in rekening brengen.
Bij afzegging binnen 48 uur van tevoren breng ik 50% van het bedrag in rekening.
Afzeggen tot 48 uur van tevoren is kosteloos.

VEILIGHEID

Individuele sessies
Contact

In de indivi­duele ses­sies werk ik heel direct met jouw lichaam, en ben me bewust van de kwets­baar­heid en inti­mi­teit van dit con­tact. Ik voel diep res­pect en toe­wij­ding daar­voor. Het is belang­rijk dat je erbij kunt blij­ven met je aan­wezig­heid, open­heid en gevoe­lig­heid. Daar­voor is het nodig dat je je veilig voelt. Je mag erop ver­trou­wen dat ik jouw gren­zen onvoor­waarde­lijk res­pe­teer. Het is dus heel belang­rijk dat je me op de hoogte houdt van wat je ervaart. Ik zal je trou­wens ook actief uit­nodi­gen om je uit te spre­ken en feed­back te geven.

Openheid

Mijn basis­in­stel­ling is open­heid: ik weet niet wie jij bent en ik weet ook niet wie ik ben. Ik heb geen agenda voor een sessie, want ik weet niet waar het heen moet. Maar het lichaam heeft een eigen taal, en wijst ons de weg.

Zeggenschap en vertrouwen

Hoewel ik de gever en jij de ont­vanger bent, houd jij te allen tijde zeggens­chap over wat er in de ses­sie gebeurt. Ik ben diens­tbaar aan jouw proces. Ik ben me ervan bewust dat jij een grote stap zet in ver­trou­wen.
Ik moet ook ver­trou­wen hebben om met jou deze reis aan te gaan, op mezelf, op jou, op iets gro­ters dat ons alle­bei draagt. Eigen­lijk navi­ge­ren we samen door een onbe­kend terrein en we hebben elkaar nodig om in con­tact te blij­ven. In dat opzicht ben ik net zo afhan­ke­lijk van jou als jij van mij.

Groepen
Respect en vrijheid

In groeps­werk ben je minder afhan­ke­lijk van mij, want je zit niet met mij alleen in een ruimte. Maar omdat ik de bege­lei­ding heb, kan er een dyna­miek ont­staan waarin je mij auto­ri­teit toe­dicht, of mee denkt te moeten gaan in alles wat ik voorstel. Ook zou je sociale druk kun­nen erva­ren: omdat de ande­ren het doen, doe je ook maar mee. Maar je blijft te allen tijde vrij, je hoeft niets te doen wat je niet wilt. Je mag altijd een grens aan­ge­ven of twijfel inbren­gen. Daar is ruimte voor omdat het van cruciaal belang is. Veilig¬heid ontstaat als alles waar mag zijn wat waar is en als grenzen geres­pec­teerd worden. Dus alles is welkom, niets wordt ver­oor­deeld.
Van de deel­neem­sters wordt toe­wij­ding gevraagd aan het groeps­klimaat: res­pect voor elkaar, eerlijk­heid. Het is belang­rijk dat nie­mand iets persoon­lijks naar buiten brengt over andere deel­neem­sters in de groep. Met mini­maal 6 en maxi­maal 10 deel­neem­sters zijn de groepen van de Vrouwen Tantra Tempel over­zichte­lijk en intiem.

Lid Ethische Code Commissie Phoenix

Ik ben lid van de Ethische Commissie van Phoenix.

Landelijk Platform Tantrawijzer (logo)

De Vrouwen Tantra Tempel is aan­ge­slo­ten bij het lan­de­lijk plat­form Tan­tra­wijzer en onder­schrijft de Ethi­sche Gedrags­code van Stich­ting Tan­tra­Wijzer

Landelijk Platform Tantrawijzer (logo)

IPT

IPT (logo) IPT (logo)

Bij het inwendige werk met vrouwen in tantra-sessies kwam ik soms dingen tegen als harde plekjes, richel­tjes of bobbel­tjes, waarvan ik niet goed wist wat ik daar precies voelde. Ik vroeg me dan af of dat normaal was of dat ik de betref­fende vrouw moest advise­ren om er eens naar te laten kijken door een gynaeco­loog. En belang­rijk: wanneer mocht ik verder gaan met de sessie(s) en wanneer moest ik er vanaf blijven en door­verwij­zen? Ik merkte dat ik behoefte had aan meer kennis van de anatomie en aan­doenin­gen van het vrouwe­lijk bekken en de yoni.
Daarom ben ik de oplei­ding Integral Pelvic Therapy gaan doen bij DANA in Zeist, die ik in 2022 succes­vol heb afgerond.

IPT valt onder de zgn. “com­ple­men­taire” of “holis­tische” gezond­heids­zorg, d.w.z. dat er naast het licha­me­lijke en medische aspect ook aandacht is voor de mentale, emotio­nele en ener­getische aspecten van gezond­heid en heling in het bekken­gebied. In de medische wereld wordt teveel alleen de klacht behan­deld en is er te weinig kennis en vaardig­heid op het gebied van trauma-heling en de niet-fysieke aspecten van dit gevoelige gebied. Hoewel de IPT-opleiding basale anato­mische kennis en kennis van gynaeco­lo­gische aandoeningen omvat, kan de IPT-practi­tioner geen diagnose stellen. Ook is (nog) niet evidence based aange­toond in hoeverre IPT bij­draagt aan gene­zing van aan­doe­ningen. Wél kan IPT helpen om de balans in het bekken­gebied te her­stel­len, en zo het natuur­lijke zelf-gene­zende vermo­gen van het lichaam aanspreken.

Anders dan tantra-sessies zijn IPT-sessies meer therapie: vrouwen komen met een speci­fieke hulp­vraag.
Er is een heel scala aan issues waarbij IPT helpend kan zijn, zoals bijvoor­beeld pijn bij het vrijen, seksueel trauma, schuld en schaamte; emotio­nele of fysieke pijn in het bekken of de vulva, pijn­lijke men­struatie, herstel na zwanger­schap, litteken­weefsel van beval­ling, keizer­snee of operaties, gehele of gedeel­telijke baar­moe­der­ver­wij­dering of ver­wij­dering van de eilei­ders, te slappe of te strakke bekken­bodem­spieren, gevoel­loosheid of pijn in het bekken na gender­transitie-operaties.
Deze condi­ties hebben een grote impact op je gevoel van thuis zijn in je lichaam, je wel­bevin­den, je ver­trouwen in je lichaam, je kunnen ontspan­nen in een seksuele ont­moeting, plezier beleven met je lichaam. Het verdrie­tige is dat je je dan ook kunt gaan terug­trekken uit je bekken, het contact kwijt­raakt met je sek­suali­teit. In veel geval­len kunnen we met IPT het contact her­stellen.

IPT-traject en Twee Vormen van Consent (instem­ming)

Een IPT-traject bestaat uit een intake en 3 tot 6 sessies. Een sessie duurt ongeveer 1½ à 2 uur. In de intake-sessie kun je vertel­len wat je hulp­vraag is, en je krijgt uitleg over IPT, zodat je ‘informed consent’ kunt geven. Je krijgt tijd om het gesprek en de infor­matie op je in te laten werken en te beslui­ten of je dit traject wilt aangaan: er zit minstens twee weken tussen de intake en de eerste sessie.

In de eerste sessie nemen we tijd om een veilige basis te scheppen voor het intieme werk dat we samen gaan doen. Hoe laat jouw lichaam weten of er een ja of een nee is voor een bepaalde aanraking? Hoe voel je een grens? We onder­zoeken samen welke signalen jouw lichaam geeft, zodat we die signalen ook kunnen her­ken­nen tijdens de sessies. We werken met ‘embodied consent’. Dus dat bete­kent dat we pas verder gaan als je lichaam “ja, ik ben oké” zegt.

Hoe ziet zo’n sessie er uit?

Op een gegeven moment zul je op de massage­bank gaan liggen en zal ik bij je op de bank komen zitten, tus­sen jouw benen. Jouw benen liggen dan op mijn boven­benen. Op een gegeven moment zul je moge­lijk je onder­goed uit doen, wan­neer we inwen­dig gaan werken. Telkens nadat we checken of je lichaam nog steeds “ja” kan blijven zeggen. Dat bete­kent ook dat tijdens de eerste sessie(s) nog met onder­goed aan gewerkt zou kunnen worden. We kunnen heel veel doen met kleren aan: werken op het gebied van je buik, je bekken en een deel van je boven­benen. De rest van je lichaam wordt afgedekt.

Fascia

Fascia, bindweefsel: verbindt alle weef­sels in het lichaam met elkaar en zorgt voor stevig­heid, vorm­behoud, souples­se, elas­ti­ci­teit, voeding en lubri­catie. Fasciae zijn er in ver­schil­lende dicht­heden en stevig­heden, afhan­ke­lijk van hun functie en plek in het lichaam. Op foto 2 is te zien hoe langs de vezels vocht­drup­pels reizen.

Wat gaan we doen?

Met zachte en precieze uit­wen­dige en in­wen­dige tech­nie­ken onder­zoeken we de fasciae en de spieren, en worden ver­kle­vin­gen voor­zichtig uit­ge­streken, zodat ze weer open, door­latend en soepel worden. Trigger­points en andere span­nings­patro­nen worden geadres­seerd, terwijl jij er naar­toe gaat met je aan­dacht en je adem­haling. Ik geef druk op zo’n plek, en vraag jou fee­dback over hoe intens of pijn­lijk het voelt. Op een schaal van 0-10 blijven we onder de 3 à 4: een niveau van inten­si­teit waar je helemaal bij kunt blijven met je gevoe­lig­heid en er naartoe kunt blijven ademen. Dit geeft de weef­sels ge­le­gen­heid om span­ning los te laten. Daar­door kunnen de vloei­stof­fen weer beter door­stromen, afval­stof­fen af­voeren en voe­ding­stof­fen aan­voe­ren, zodat het weefsel weer even­wichtig kan gaan func­tio­ne­ren. Dat resul­teert erin dat gevoel­loos­heid of pijn­lijk­heid ge­lei­de­lijk weer plaats kan maken voor de oor­spron­ke­lijke sen­si­ti­vi­teit, en dat het zelf­ge­ne­zend ver­mogen van het lichaam zijn werk weer kan doen.
Het is aan te raden om na een IPT-sessie de rest van de dag rustig aan te doen, met je aan­dacht in je lichaam, en vooral in je bekken te zijn en goed voor jezelf te zorgen. Vaak werkt een sessie nog een tijd door en het is fijn als je daar op­merk­zaam naar kunt zijn.

Emoties en energie

Onver­werkte erva­rin­gen, met de daar­aan verbon­den emoties, kunnen opge­slagen raken in het lichaam, zeker ook in het gevoe­lige en kwets­bare gebied van het bekken en de yoni.
De plek waar die emoties vast­gezet worden ver­strakt, ver­dicht of ver­krampt. De adem­haling beweegt er niet meer, de ge­voe­lig­heid trekt eruit weg. Als zo’n plek aan­ge­raakt wordt kan de inhoud die er op­ge­sla­gen ligt weer in het bewust­zijn komen. Ik help je om die gevoelens toe te laten, te ervaren, zoals bij­voor­beeld ver­driet, boos­heid, angst, ver­war­ring, schaamte enz., zodat ze alsnog ver­werkt en los­ge­la­ten kunnen worden.
Dan kun je merken dat ook de ener­gie weer gaat stromen op die plek­ken, in de vorm van bij­voor­beeld warmte, open­heid, ge­voe­lig­heid, zin­deren, bruisen, trillen, pul­seren of een gevoel van ruimte. Ook kunnen kracht, vita­li­teit, leven­dig­heid, wel­be­hagen, zin en ver­langen toe­stromen.

Informatie of aanmelden:

Als je be­sluit om je­zelf dit cadeau te geven krijg je een intake-formulier toe­ge­stuurd. Wan­neer je het inge­vuld terug­ge­stuurd hebt maken we een af­spraak voor een in­take­gesprek.

Intake 1 uuru 110,-
Losse Sessie 1½ tot max 2 uuru 200,-
Pakket van 3 sessies 550,-
IPT (logo)

Aangesloten bij de IPTA, de Beroepsvereniging voor IPT practitioners.

NIBIG (logo)


Aange­slo­ten bij Neder­lands Insti­tuut Belan­gen­be­har­ti­ging Inte­grale Ge­zond­heids­zorg (NIBIG), NIBIG-nummer 731044, met Wkkgz-regi­stra­tie. Dit geeft cliën­ten toe­gang tot de klach­ten­pro­ce­dure van het NIBIG. Zie ook de betref­fende Wkkgz infor­matie voor cliënten.

WIE

Jacqueline Dijks Jacqueline Dijks

Initiator Vrouwen Tantra Tempel

Passie

Mijn grote affiniteit ligt bij het directe erva­ren via het lichaam van mezelf, van de ander, van het samen zijn met anderen, van de wereld om me heen. Als kind al kon ik in een exta­ti­sche flow komen van buiten in bomen en op daken klimmen, turnen en ballet: ik viel dan hele­maal samen met mijn sterke, soepele, behen­dige, bewe­gende lichaam in ont­moe­ting met de wereld. Ik ging op in een tijd­loos weef­sel van licht en zinde­ring, waar ik onder­deel van was en me in thuis voelde.

Levensloop

Zoals bij velen van ons, ging er tijdens mijn opgroeien ook het een en ander mis in mijn gevoel van veilig­heid en gebor­gen­heid, me geliefd voelen en een plek hebben, binnen het gezin waar ik opgroeide. Op de een of andere manier werden die niet te ver­dragen omstan­dig­heden vast­gezet, weg­gewerkt, ge­par­keerd in mijn lichaam. Mijn levens­energie werd gekana­liseerd en inge­damd om uit de buurt van die plekken te blijven. Later op de dans­school begon mijn ontdek­kings­tocht naar al die lege, dode, ver­dichte en ver­krampte plek­ken in mijn lijf waar de ener­gie niet meer door­heen stroomde, waar ik mezelf uit terug­getrok­ken had. Deze ontdek­kings­tocht heeft mij langs vele wegen gevoerd op het gebied van lichaams­werk, adem­werk, energie­werk, bewust­zijns­werk, spiri­tuali­teit, psycho­logie. Op een gegeven moment lag het Centrum voor Tantra van Carla Verberk en Remmelt van Kleef op mijn weg. Begonnen met de Paas­introductie­week in 2008 werd ik meteen in mijn nekvel gegrepen en heb er sinds­dien continue groepen gevolgd. Ook heb ik er veel groepen mogen assis­teren, en nog steeds. Ik ben diep­gaand geraakt en gevormd door hun werk­wijze. Tantra is het funda­ment waarop mijn leven zich ont­vouwt.

Het lichaam

De Vrouwen Tantra Tempel heb ik opge­richt van­uit een diep ver­lan­gen om met andere vrouwen te delen wat ik zelf als zo wel­dadig en helend heb ervaren. En om te doen wat ik het liefste doe: me in een veld van contact bege­ven met mijn lichaam en mijn hele wezen. Ik ver­baas me nog steeds dat het lichaam zó gevoe­lig, door­la­tend, recep­tief en con­duc­tief is en zo makkelijk en direct in reso­nan­tie komt met het lichaam en het wezen van een ander. Dat er werkelijk geen afge­scheiden­heid is. En dat het lichaam echt de ziel weer­spiegelt, er vol­ledig één mee is. Het lichaam is een mysterie waar ik geen genoeg van kan krijgen.
Kataly­sator was de vraag van mijn tantra-lerares Carla Verberk, of ik de bekken­bodem-massage wilde geven aan vrouwen. Op dat moment kwam alles in een stroom­versnel­ling wat al in mij klaarlag. De plannen waar ik al een tijd mee rond­liep kristal­li­seerden in record-tempo uit en vielen achter elkaar als rijpe appels van de boom.

Iets uit mijn opleiding-, beoefe­ning- en beroepsverleden:

INSPIRATIE

REMEMBER HER? She is still there...inside you...waiting—let's go get her

CONTACT

Fijn dat je interesse is gewekt!

Facebook Facebook Facebook Vrouwen Tantra Tempel op Facebook bekijken
Handen, hallo!

Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar .
Vertel in je e-mail iets over je achtergrond met tantra en/of andere vormen van bewustzijnswerk en lichaamswerk. En iets over de reden dat je je aanmeldt. Vermeld ook je telefoonnummer.
Als ik nog vragen heb zal ik je een aanvullend informatieformulier sturen, je bellen, of je uitnodigen voor een kennismakingsgesprek.
Je kunt me ook bellen op 06 - 40401716.

Als je meer informatie nodig hebt kun je gerust contact met me opnemen.
Bel me op tel.nr 06 - 40401716, of stuur me een e-mail op .
Ik verheug me erop je te leren kennen.

Het adres is Soesterengweg 4, 3761AV Soest
Het is een bijzonder (wit) huis, met een groot hek. Het lijkt een beetje op een sprookjeshuis.

Kom je met de auto dan kun je parkeren binnen het grote hek zolang er plaats is. Maar aan de straat mag ook (niet op het gras maar op de rijbaan).

Met openbaar vervoer:

Per trein via Utrecht of Baarn stap je uit op station Soestdijk (vanuit Utrecht kom je eerst nog langs de stations Soest-Zuid en Soest).
Van daar is het 10 min lopen in ZW richting, zie kaartje.

Per trein via Amersfoort moet je met bus 70 verder naar Soest en uitstappen op halte Nijverheidsweg.
Vervolgens 10 min lopen in NO richting, zie kaartje.

De Vrouwen Tantra Tempel en IPT zijn onderdeel van de School of Earth Teachings te Soest.
KVK: 88572056
IBAN: NL73 INGB 0004 2718 47 t.n.v. J.M. Dijks
Adres: Soesterengweg 4, 3761 AV Soest

Lid Ethische Code Commissie Phoenix

Lid van de Ethische Code van Phoenix

Landelijk Platform Tantrawijzer (logo)

Lid van de Ethische Code van Tan­tra­wij­zer

IPT (logo)

Aangesloten bij de IPTA, de Beroeps­ver­eni­ging voor IPT-practi­tioners

NIBIG (logo)

Aan­ge­slo­ten bij NIBIG, (Neder­lands In­sti­tuut Belan­gen­be­har­ti­ging Inte­grale Ge­zond­heids­zorg) onder nummer 731044, met Wkkgz-regi­str­atie voor klach­ten en ge­schil­len­com­missie.

Copyright teken

© De teksten op de website van de Vrouwen Tantra Tempel zijn intel­lectueel eigen­dom van Jacqueline Dijks en er rust copyright op. Niets mag worden geko­pieerd, ver­menig­vuldigd en openbaar gemaakt zonder uitdruk­kelijke toe­stem­ming van de auteur. Als je iets uit deze teksten wilt over­nemen, neem dan vooraf contact op met Jacqueline Dijks op